Van Janny Minnema kregen we het onderstaande lied toegestuurd (dank!). Het is een lied met daarin alle 66 bijbelboeken op volgorde. Het is op de wijs van Psalm 65.

1
De Bijbel die Gods Woord bevat,
Behelst een onwaardeerb're schat
Van zes en zestig boeken.
Vijf zijn van Mozes en daarna
vindt men 't verhaal van Jozua,
dan moet men Richteren zoeken.
Nu Ruth en twee van Samuël
der Koningen van Israël
ook twee, twee der kronieken.
Dan Ezra en Nehemia
voorts Ester die als 's konings gâ
't gevaar haars volks deed wijken.

2
Na die verhalen volgt een rij
Van werken, die in poëzij
Door dichters zijn geschreven;
Als Job, de Psalmen, 't Spreukenboek,
De Predíker, waarin men zoekt
Wat goed is in dit leven.
En eindelijk het Hoogelied,
Waarna g'een reeks profeten ziet,
Die 's Heren Woord doen horen.
Jesaja, zo verheven schoon
en Jeremia, die de toon
des Klaaglieds niet kon smoren.

3
Als derde volgt Ezechiël
en daarop d'eed'le Daniël.
(die vier zijn groot geheten)
Hosea, Joël volgen dan
Amos, Obadja en wie kan
Hier Jona's lot vergeten?
Voorts Micha, Nahum, Habakuk,
Zefanja, Haggaï, in druk
de blijdste dag voorspelde.
Dan Zacharia, Iddo's  zoon
En Maleachie, die zo schoon
Messias komst vermeldde.

4
Het nieuwe Testament vangt aan
met Jezus leven, leer en daân
waarvan zijn vier verhalen,
wier schrijvers door Gods Geest bestuurd
en waarheidsliefde aan gevuurd
behoed zijn tegen dwalen.
Van deze nu zijn d'eerste drie:
Mattheus, Marcus, Lucas die
Johannes volgt als vierde.
Het boek, dat Handelingen  heet
leert wat God voor Zijn kerk eens deed
en 't Christendom versierde.

5
Aan Paulus is de kerk verplicht
een aantal brieven van gewicht:
Één moest voor Rome wezen.
Twee zond hij naar Corinthe heen,
aan de Galathièrs slechts één,
ook één aan de Efezen.
Filippiërs en Collossiërs;
en twee der Thesselonikers,
Timotheüs twee tevens;
aan Titus en Fhilémon één
nog voegt men die aan de Hebreên,
als Paulus' schrift daarnevens.

6
Ten nutte van Gods kerk op aard'
zijn zeven brieven nog gespaard,
Die algemeen heten:
Een schreef Jacobus; Petrus twee,
Johannes drie; voorts moet men mee
hier Judas niet vergeten.
Het Openbaringsboek  aan 't slot
toont in gezichten 't heerlijk lot,
te wachten voor de vromen,
als Jezus voor de laatste maal
in volle glans en zegepraal
zal op de wolken komen!

Petra mailde ons op 15 januari 2014 het volgende:

Ik ben zéér dankbaar dat ik eindelijk de bijbelboeken op rijm heb.Toen ik jong was 14 of 15jaar (ik ben nu 72) kon mijn moeder dit helemaal uit haar hoofd opzeggen.Ik vertelde dit vanmiddag aan iemand van een evangelisatie verspreiding. Hij zei, zoek het op het internet op.Ik wist niet hoe,totdat ik op het idee kwam te gaan zoeken naar bijbelboeken op rijm. Ik vond het! Het is exact dezelfde. Mijn moeder is 89 jaar geworden.En 12 jaar geleden overleden.

J. Melse stuurde op 11 april 2014 een e-mail:

Ook mijn vader (geb. 1892) kende en zong de Bijbelboeken op de wijs van psalm 68. Ik kan we wel herinneren dat hij "vers"1 van het Nieuwe Testament iets anders formuleerde. Ik kan me maar enkele regels herinneren:


Mattheüs Marcus Lukas Jan.
ofwel Johannes melden van.
de daden onzes Heren.
Dan Lukas, in het schrijven kloek,
..............? zijn eerste boek.

En hier viel de spreker stil, de rest weet ik niet meer.

 

Als iemand meer weet over dit lied dan horen we dat graag!

© juichtaarde.nl 2001 - 2024