Op Toonhoogte

40Welzalig de man, die niet wandelt, in de raad der goddelozen
41Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam
42Mogen de woorden van mijn mond
44De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets
45Als een hert dat verlangt naar water
46Create in me a clean heart
47Kom laat ons buigen voor de Heer
48De Heer regeert
49Juicht aarde, juicht alom de Heer
50Looft de Here, alle gij volken
51Ik hef mijn ogen op naar de bergen
52Wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion
53Hiney ma tov ooma nayim
54Heer, U bent altijd bij mij
55Israel, verheug u in uw maker
56Halleluja, looft God in zijn heiligdom
63Daar is uit 's werelds duist're wolken
64Eer zij God in onze dagen
150Heer, U bent mijn leven
190Vader vol van vrees en schaamte
192Vaste rots van mijn behoud
194Hij kent mijn naam (Een machtig Maker)
195Geef vrede, Heer, geef vrede
196God van trouw
197Heel mijn ziel roept naar U
198Heer, ontferm U over ons
202Leer mij Uw weg, o Heer
204Kom tot de Vader (Nog voordat je bestond)
205O Heer, verberg U niet voor mij
207Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
209Wees mijn verlangen
211Abba, Vader
212Bron van licht en leven
213Hart van aanbidding
214Doorgrond mijn hart
216Heer, ik kom tot U (De kracht van Uw liefde)
217Heer, U bent El Elohim
218Heerlijk is Uw Naam
219Heilig, heilig, heilig
220Houd me dicht bij U
221Ik kniel neer
222Ik kom in Uw heiligdom binnen
223Ik wil leven door uw Geest
224In moments like these
225In my life Lord, be glorified
226In uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn
227Jezus, alles geef ik U
228Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
229Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden
230Kom, nu is de tijd: aanbid Hem
231Laat me in U blijven, groeien, bloeien
232Licht van de wereld
233Uw sterke hand (Machtige Heer, grote Verlosser)
234Juich voor de Heer
235Neem mijn leven, laat het, Heer
236Niemand is als U
238O mijn ziel, sta op en prijs je maker
239Regeer in mij
240Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
241U bent mijn anker
242U die mij geschapen hebt
243Vader, ik aanbid U
244Vader, mijn God, ik aanbid U
246Vader, Zoon en Geest
247Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
248Voor de allerhoogste Heer
249Waardig, o waardig bent U, Heer
250Breng dank aan de Eeuwige
253De woestijn zal bloeien als een roos
254De zaligheid is van God
255Ere zij aan God de Vader
256Geen andere naam dan de naam van Jezus
257Geprezen zij de Here
259Glorie aan God
260Glorie, glorie, glorie aan het Lam
261Gods volk wordt uitgeleid
262Groot is de Heer, Hij is heilig en goed
263Grote God, wij loven U
264Halleluja, halleluja
265Halleluja, eeuwig dank en ere
266Hij is Heer
267Heer God, U loven wij
268Heer, ik prijs Uw grote Naam
269Hij is verheerlijkt
270Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
271Ik wil juichen voor U
272Juicht, want Jezus is Heer
273King of kings
274Kom nu zijn poorten met dankzegging binnen
275Lof zij de Heer, de almachtige
276Machtig God, sterke Rots
277Machtig is de naam van de Heer
279Majesteit
280Majesteit, koning in eeuwigheid
281Mijn Vader dank u wel
282Hoe groot zijt Gij
285Zijn liefde duurt voor eeuwig
287Sta op, o kind'ren van Israel
288U bent heilig
289Heer, ik wil U prijzen (Vader God)
290Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
291Wees blij in de Heer en zingt verheugd
292Eeuwige God (Zegen, aanbidding)
295Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
296God is getrouw, zijn plannen falen niet
297Samen werken
299Here Jezus, wij zijn nu
300Maak ons een leger, o Heer
301Samen in de naam van Jezus
302Shalom chaverim
303U maakt ons een
306Wij zijn hier bijeen in Jezus' Naam
308Zingt een nieuw lied voor God de Here
310Dit is mijn gebod
312Ik was hongerig
314Toen ik naar mijn naaste zocht
315Heer, uw licht en Uw liefde schijnen
318Jezus, hoop van de volken
319Hoor ons loflied
320Laat uw glorie zien
321Laat heel de wereld zien
322Maak ons tot een stralend licht voor de volken
323O grote God die liefde zijt
324Wees blij, want Hij, Koning Jezus
325Vader van de schepping (Toon uw heerlijkheid)
326Wij gaan op weg
327Eens als de bazuinen klinken
329En de Geest en de bruid
330Er is een dag
331Jezus leeft in eeuwigheid
332Kroon Hem met gouden kroon
334Soon and very soon
336Wat de toekomst brengen moge
337Wij knielen voor uw zetel neer
338Diep, diep, diep als de zee
341Er is een kindeke geboren op aard
345Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
352De Heer is waarlijk opgestaan
358't Is feest vandaag
362In het begin lag de aarde verloren
363Noach
365Abraham, Abraham, verlaat je land
366Jozef zoekt zijn grote broers
367Klein, klein kindje, je leven loopt gevaar
368Het lied van Mozes en Mirjam
370Samuel hoort 's nachts een stem
371David met zijn slinger
375Samen delen
376Als je bidt zal Hij je geven
377Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand
378Er is geen plaats
380Laat de kind'ren tot mij komen
381Vier mannen en een zieke vriend
388Als je geen liefde hebt voor elkaar
390Ben je groot of ben je klein
395De Here zegent jou
396Diep, diep, diep als de zee
398Een rivier vol van vrede
401God die alles maakte
403'k Heb Jezus nodig
410Here der heren
416Hoger dan de blauwe luchten
425Ik zal de Here God liefhebben
426Ik zit op het puntje van mijn stoel
429Is je deur nog op slot?
430Je hoeft niet bang te zijn
431Jezus is de goede Herder
437Kijk eens om je heen
438Laat ons met elkander
440Lees je bijbel, bid elke dag
441Maak een vrolijk geluid voor de Heer
444'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
448Uw Woord is een lamp
452Wij danken U voor daag'-lijks brood
457Weet je dat de Vader je kent (Parel in Gods hand)
458Wereldnieuws
460Wij zullen opstaan
462Zegen de kinderen Heer
463Zie de zon
464Zing, zing, zingen maakt blij
466Zoals klei in de hand van de pottenbakker

© juichtaarde.nl

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde
(o.a. Evangelische liedbundel 23)