Opwekkingsbundel

1Hij is de Koning van mijn hart
2O, hoe wonderbaar is Jezus' Bloed
3Wees blij in de Heer en zingt verheugd
4Zijn Naam is wonderbaar
5Halleluja
6Hij is Heer
7Heer God, U loven wij
8Door de Heilige Geest zijn wij een
9Wat ik nodig heb
10Laat mijn leven zijn, vol van zonneschijn
11Jezus sprak hier op aard
12Gods Geest is aan 't werk
13Jezus, Hij is Koning
14De vreugde des Heren
15Jesus' love is very wonderful
16Hij is getrouw en nimmer falend
17Ja, God is goed
18Zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel
19He brought met to
20Niemand anders dan Jezus
21Ik dank U, dank U Jezus
22In de naam van Jezus
23Ik weet, dat God de weg mij banen zal
24Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer
25Laat ons met elkander
26Gods weg is de beste
27Leid mij, Heer, o machtig Heiland
28Als Gods Geest waarlijk in ons woont
29Praise the Lord from whom all blessings flow
30Ik heb een loflied in mijn hart
31O, how I love Jesus
32Dit is de dag, die de Heer ons geeft
33Prijst God
34Hiney ma tov ooma nayim
35Klapt in de handen alle mensen
36Roep Mij toch aan
37Halleluja. Hij stierf voor mij.
38Hallelujah
39Heilig, heilig, Heer God almachtig
40Zoek eerst het koninkrijk van God
41Love is the flag, flown high
42'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
43In Gods overwinning trekken wij ten strijd
44Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
45Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
46Vader, ik aanbid U
47Omdat Hij leeft
48Dank U Jezus
49Halleluja, want de Heer onze God
50'k Wil U prijzen, o Heer
51Dit is mijn gebod
52Gij zijt waardig
53Zingt de Here een nieuw lied
54Looft de Here, alle gij volken
55Groot is de Heer
56Zijn naam is hoger
57Prijst de Naam van Jezus
58Vrede zij u
59Mogen de woorden van mijn mond
60Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
61Prijst met ons de Heer
62Gods lof wil 'k zingen
63Prijst de Here met elkander
64Beter dan 't leven
65Looft de Here mijn ziel
66Komt prijst de Heer
67Het is goed, ja 't is goed
68Zing hallelujah voor de Heer
69'k Heb je lief, met de liefde van de Heer
70Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam
71Jezus leeft in eeuwigheid
72Vanwaar de zon opgaat
73Wat een plezier
74Heer, wij zijn hier saamgekomen
75Wie lof offert
76Maar Gij, Heer, zijt een schild dat mij dekt
77Wij zijn allen hier bijeen
78Halleluja, looft God in zijn heiligdom
79Tot U, o Heer, hef ik mijn ziele
80Ik zal opgaan naar Gods huis
81Waardig, waardig
82Komt, laat ons zingen vandaag
83Hij, die gelooft
84Hij wordt mij liever ied're dag
85Eenmaal zullen wij de Koning zien
86Zing en speel tot eer van Hem
87Alle kind'ren mogen komen
88Een rivier vol van vrede
89Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
91Jezus houdt van alle kleine kinderen
92Geef mij olie in mijn lamp
93Jezus overwon de dood
94Heel mijn leven wil ik wijden
96Ik vouw mijn handen Heer
98Eens was ik onverschillig
99Volgen wil ik U o trouwe Heer
100Ho ho ho hosanna
102Amen, prijst de Heer
103David met zijn slinger
106Gezegend hij die komt
107Kind'ren van Jezus
108Prijst Hem
109Wij zingen van Jezus, van Hem is alle macht
114Looft de Heer want Hij is goed
115Heilig, heilig, heilig, is de Heer onze God
116Jezus, naam boven alle naam
117In het midden der gemeente
118Vader maak ons een
119Ik zal U loven
120Ik verhoog U
121De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets
122Ik vermag alle dingen
123Groot is uw trouw, o Heer
124Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
125Heer, ik kom tot U
126Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden
128In my life Lord, be glorified
129Roeach
132Verhoogt de Heer
133Hoe lieflijk is uw woning
134De Heer is mijn licht
136Abba, Vader
137King of kings
139In moments like these
140Hemelse Vader, wat een liefde bent U
143De Heer, uw God in uw midden
144Want uit Hem en door Hem
145U zal ik loven Heer
146Immanuel
147Father, we love you
148Gods volk wordt uitgeleid
149Heer, U riep mij
150Ik hou van U
151Laat ons juichen
154Weest stil, en weet
155Hij is de almachtige
156Ik wil zingen van mijn Heer
157Ik verblijd mij zeer in de Heer
158Gij zijt mijn God, U zal ik loven
159Here der heren
160Don't build your house on the sandy land
161Heer, geef mij ook Uw waterbronnen
162'k Zal U loven, Heer
166U bent de grote koning
167Samen in de naam van Jezus
169Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
171Door mijn God zal 'k strijdend voorwaarts gaan
172Heer, ik verheug m' in U en ik juich
173Heilig is de Heer
174Juicht, want Jezus is Heer
175In de stilte van mijn hart
176U bent mijn schuilplaats Heer
177Bedenk al wat waar is
178Waardig, o waardig bent U, Heer
179'k Hef mijn roep tot U, o Heer
180Bron van licht en leven
181Majesteit
184Wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion
185Jezus is de Heer, Koning voor altijd
186Hoe lieflijk op de bergen
187Open mijn ogen
188Laat de heerlijkheid des Heren
190Waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God
192Ik kom in Uw heiligdom binnen
193Toon ons uw macht, o God
194U maakt ons een
195U, o Heer bent een schild
197Heer, U bent wonderschoon
199Eer aan het Lam, eer aan het Lam
200Geloofd zijt Gij, o Heer
202De Heer leert hoe ik strijden moet
204Maak mij zoals U, Heer
205U Heer, bent wonderschoon
206Dank U Jezus
208En ik zag en hoorde een stem
210Wie is aan U gelijk
211O, die zaal'ge vreugd
212Ziet de dag is daar
213U zij de glorie
214Ik wandel in het licht met Jezus
215De Heer is mijn Herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil
216Staand' op de beloften
217O, welk een wond're Verlosser
218Is hier een hart door vrees benard
219Juicht, aarde! Juicht alom de Heer
220Volle verzeek'ring
221Prijs de Heer met blijde galmen
222Doorgrond mijn hart
223Jezus, uw naam zij d'hoogste eer
224Komt, laat ons zingen al te zaam
225Verblijdt u in Jezus, uw Heer
226Ik wil zingen van mijn Heiland
227O, heilig Lam van God
228Wij zijn hier bijeen in Jezus' Naam
230Want Ik maak Mij een geest'lijke tempel
231Als wij zingend komen voor zijn Majesteit
232Lof, eer, aanbidding
233Koning Jezus, heers
234Kom nu zijn poorten met dankzegging binnen
236Heilig, heilig, heilig
237Jezus, wij verhogen U
238U bent waardig, dat wij U prijzen
239Kom, Leeuw van Juda en Gods Zoon
240Hosanna, hosanna, de koning komt
243Jezus is Heer
244Welzalig de man, die niet wandelt, in de raad der goddelozen
245Hier in zijn heiligdom
248God is getrouw, zijn plannen falen niet
249Samen werken
250Hosanna, Zoon van David
251Zing een vrolijk liedje voor Immanuel
252Heer, doorgrond mijn hart
255'k Wil U prijzen Heer
256Jezus Christus, ik aanbid U
257Uw lieflijk aangezicht
259Want Zijn naam is verheven
260Het is volbracht
261Abba Vader
262Sta op, o kind'ren van Israel
263Er is een Verlosser
264Waardig is het Lam
265Groot is de Heer en machtig
266Heer, U leidde mij in de wildernis
267Groot is de Heer, Hij is heilig en goed
268Hij kwam bij ons, heel gewoon
269Baruch ha-Shem Adonai
270Wie is God behalve onze Heer?
271Want U bent machtig, Koning en God
272Ik dank U wel, mijn Vader
273Lofoffers brengen wij aan U
274God is goed, komt zingt en jubelt
275Wij zijn hier gekomen met lofzang in het hart
276Laat heel de wereld zien
277Machtig God, sterke Rots
278Juicht de Here, gij ganse aarde
280Majesteit, wij eren U
281Als een hert dat verlangt naar water
282'k Zegen U, Heer
283Eer aan de Vader
284Maak groot de Here
285Ik hou van U, o Heer
286Zing een vreugdelied voor onze Heer
288Hef je hoofd omhoog
289U hebt de overwinning behaald
290Hemelse Vader, hoor, wij eren U
291Vader God, ik ben vol lof
293Bereidt de weg van de Heer
294Glorie, glorie, glorie aan het Lam
297Wat geen oog heeft gezien
298Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
299Wees blij, want Hij, Koning Jezus
300De aarde is van God
301Wij verklaren: Gods Koninkrijk is hier!
303Jezus, ik houd van U
306Ons leven is uit God
308O, laat Gods Zoon je thans omhullen
310U bent het lied van mijn hart
311'k Heb geloofd, en daarom zing ik
312Mildheid en majesteit
313In een donker graf gevangen
315Heer, uw bloed dat reinigt mij
317Ik zal mijn water gieten op dorstig land
319Veni creator spiritus
320Ere zij aan God de Vader
321Jubel, Jubel Dochter Sions
323Aan Hem die zit op de troon
324Ik wil komen en knielen aan uw voeten
328Heer, ontferm U over ons
329U bent Heer van de schepping
331Breng dank aan de Eeuwige
333Heer, U bent El Elohim
334Heer, uw licht en Uw liefde schijnen
336Heilig, heilig, heilig is de Heer
337Mijn hoop is op U, Heer
342Meer liefde, meer kracht
343Heilige Geest van God
346Maak ons tot een stralend licht voor de volken
347Ik geloof in God, de Vader
348Heer van mijn hart
349Hij is verheerlijkt
350Vader vol van vrees en schaamte
351Jezus geeft een loflied in ons hart
352Christus, onze Heer, verrees
353Kom met uw genade Heer
354Glorie aan God
355U die mij geschapen hebt
356Heer, ik wil U prijzen
357Lof zij de Heer
358Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was
359De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer
360Dit is heil'ge grond
361Als David dans ik uit alle macht
363Kom laat ons buigen voor de Heer
364Prijs onze Heer, Hij alleen is de machtige God
365'k Aanbid U, Heer, almachtig God
366Kroon Hem met gouden kroon
369Door uw genade, Vader
370Een vaste Burcht is onze God
371Heer, u gaf aan mij uw vreugdeolie
372U verzadigt mij met uw liefde, Heer
373Voor de allerhoogste Heer
374Met hemelse wapens
375De Heer regeert
376Maak ons een leger, o Heer
377Wat de toekomst brengen moge
378Ik wil jou van harte dienen
379Heerlijk is Uw Naam
381De zaligheid is van God
382O Heer, de nacht komt over ons
383Geest van hierboven
384De dag, door uwe gunst ontvangen
385Mijn vrede laat ik u
386Lof zij de Heer, de almachtige
387Groot en machtig is Hij
388De woestijn zal bloeien als een roos
389Create in me a clean heart
391Welkom, Heil'ge geest van God
392Mijn Jezus, ik houd van U
393Ik verhoog U
394Genade en vrede zij u van de Vader
395Zing met luid gejubel
396Zing nu dankbaar een blij lied
397Jezus woont in mijn hart
398Leid mij naar uw heiligdom
399Heer, ik wil U prijzen (Vader God)
400Liefde was het
401Koning Jezus, wij verhogen u
402Vader, Zoon en Geest
404Wij gaan op weg
405Er is maar een God
407Hoe groot zijt Gij
408Israel, verheug u in uw maker
409Heel mijn hart jubelt voor de Heer
411Geprezen zij de Here
412Komt tot mij
413Hoe kom ik van zonden vrij
414U zond uw Zoon
416Jezus is koning
417Heer, U draagt de hoogste kroon
419U bent God
420Geen andere naam dan de naam van Jezus
422U wil ik kennen
423Ik zing en juich
424Ik wil zingen voor de Koning
425Er is geen grens
426Ja, ik geloof in Jezus
427Maak mij rein voor U
428Genade, zo oneindig groot
429God wijst mij de weg
430Heer, ik prijs Uw grote Naam
431Laat een loflied op je lippen zijn
432Kom en prijs nu de naam van de Heer
436Onze Vader in de Hemel
439Machtig is de naam van de Heer
440Machtig zijn al Uw daden, Heer
443Voor eeuwig dankbaar
444Heel mijn ziel roept naar U
445Bron van levend water
446Daar is kracht
447Ik ben vrijgekocht
448Hij die de Zoon bevrijdt
449'k Ben zo blij, Jezus redde mij
450Laat uw kracht zien
451Ik hef mijn ogen op naar de bergen
452Kom, o Heil'ge Geest van God
453Jezus, heilige, gezalfde Heer
454Eeuwige God (Zegen, aanbidding)
455Wij gaan door over grenzen
456Niet de macht van wapenen
457Kom prijs de Heer
459Levend water, verfrissend, vrij
460Wat mij dierbaar was
461Juich voor de Heer
462Aan Uw voeten Heer
463Vader, daal nu met Uw Geest neer
464Wees stil voor het aangezicht van God
465Ik prijs U Heer, God van 't heelal
468Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
469Halleluja, Jezus Christus leeft
470Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
471Heer, raak mijn hart aan
473Dansend over de gouden straten
474Niemand is als U
475Majesteit, koning in eeuwigheid
477Jezus, wij vieren dat U overwon
478Speel nu luid op de trompet
479Wij zijn meer dan overwinnaars
481Ik aanbid U
484Ik wil altijd zijn waar U bent
485Er is een plaats waar de Heer ons zegent
487O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit
488Heer, ik kom tot U (De kracht van Uw liefde)
489Vader van de schepping
490Luid gejuich en gejubel
493Jezus, wat een heerlijke naam
494Uw liefde heb ik lief
497Ik wil leven door uw Geest
498Alleen door U
500Heer, ik prijs uw naam
501Vader, mijn God, ik aanbid U
502Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
503Overvloedig geef Ik u
504Roep het luid
505Vader van de schepping (Toon uw heerlijkheid)
507't Is goed om U te ontmoeten
508God is zo groot
509Zo lief had God de Vader ons
510Dit is mijn verlangen
511Heer van genade
512Wij verhogen U
513Halleluja (de almachtige God regeert)
514Enemy's camp
515Can yoy believe
516Look what the Lord has done
517Gezegend zijn zij
518Heer, U bent altijd bij mij
520Wees mijn verlangen
521Ik ren naar U toe
525Jubel het uit
527Licht in de nacht
528Hoor, de eng'len zingen d'eer
530Bewijst nu eer aan Jezus' naam
531Immanuel, o Immanuel
534Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
535In het stro van een geleende kribbe
538De Koning komt, dit is het uur
539Kom, nu is de tijd: aanbid Hem
540Kom, laten wij aanbidden
541Alles is mogelijk
542God van trouw
543U bent de Heer die ik dien
544Meer dan ooit
545Op dat moment
546Nabij Gods hoog verheven troon
547Vrolijk lied
548Hart van aanbidding
549Ik kniel neer
550Dicht aan uw hart
551Ik zie uit naar de dag
552Als mijn volk zich vernedert voor Mij
553Hoor ons loflied
554Mijn verlosser leeft
555Ik geloof in het bloed van Jezus
556Prijst God die ons het leven geeft
557Laat uw glorie zien
558Voor uw grote naam
559Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
560Mijn eerste liefde
561Hier aan uw voeten, Heer
562Voor altijd mijn vriend
563I have a light
564Ik loop de wedloop
565Geest van God, blaas op mij
566Machtig Heer
567Jezus, Heiland, Redder
568Vier nu feest, geef Hem eer
569Regeer in mij
570De tijd van Elia
571Dit is de dag
572Als wij samenkomen
573We zijn hier bij elkaar
574Groot is Hij
575Jezus alleen
577Jezus, allerhoogste naam
578U redde mij en riep mijn naam
579Dank U voor uw kostbare bloed
580Ik ben zo dankbaar
581Ik wil heel dicht bij U zijn
582Jezus, alles geef ik U
584Heilig is de Heer
585Er is een dag
586Hij is Heer
588Er is geen vriend zo trouw
589Ik wil juichen voor U
590O mijn ziel, sta op en prijs je maker
593Lam van God
595Licht van de wereld
596Uw liefde, stralen als de zon
597Uw liefde is zo prachtig
598Uw sterke hand (Machtige Heer, grote Verlosser)
599Kom tot de Vader (Nog voordat je bestond)
600Open mijn ogen
601Deel door ons Uw liefde uit (Uw liefde wordt verspreid)
602Vrede van God
603Vier nu feest, want God is goed
604Kom en laat ons prijzen de God van alle eeuwen
605Geef ons een lofgewaad, Heer
606Veilig rustend in uw armen, Heer / O, hart vol zorg
607Machtige Redder
608Waai met uw Geest, Heer
609U bent heilig
610Als een gebed de hemel raakt
611Niet door kracht
612In uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn
613Geliefde, Gezegende
614Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
615Waardig is het Lam
616Houd me dicht bij U
617Hij kent mijn naam (Een machtig Maker)
618Jezus, hoop van de volken
619Sta op en prijs hem
620Zijn liefde duurt voor eeuwig
621U bent mijn anker
622Heilig is de Heer God almachtig
623Laat het huis gevuld zijn
625Bij U ben ik thuis
626Eindeloos, zo eindeloos
627Jezus, licht in de duisternis
628Een hoop die zeker is
629Als er vergeving is
630Vader, U bent goed
633Halleluja, halleluja
634Mijn hoop
636Alleen een God als U
637Erken nu de Heer
638Prijs Adonai
640Mijn hulp is van U Heer
642De Rivier
643Al voor mijn leven was ontstaan
644Ik schaam mij niet voor U mijn Heer
650Daar komt nooit een eind
653Kom, o bron van zegeningen
654De vreugde van U is mijn kracht
655Ik prijs U met mijn dans
657Zie het kruis
665Tot aan die dag
669Adonai
670Op Hem rust mijn geloof
672Heerser over alle dingen
677In het diepst van de nacht
678God van het licht
690Hij leeft voor eeuwig, amen
695Stil!
715Wat hou ik van uw huis

© juichtaarde.nl

Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën
tekst & muziek: Michiel Spijker (o.a. Opwekkingsbundel 54)