Gezangen Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk

8bZie de zon
23aD' Almachtige is mijn Herder en Geleide
23bDe Heer is mijn Herder
51bCreate in me a clean heart
84aWat hou ik van uw huis
90aO God, die droeg ons voorgeslacht
103aLooft nu, mijn ziel, de Here
103cLoof de Koning, heel mijn wezen
139bHeer, U bent altijd bij mij
146aLaat ons nu vrolijk zingen
162In het begin lag de aarde verloren
166bJozef zoekt zijn grote broers
206De zon gaat op in gouden schijn
207De trouw en goedheid van de Heer
208Nu wordt het licht, de dag breekt aan
211De gouden zonne heeft overwonnen
213Morgenglans der eeuwigheid
214Het licht dat weer opnieuw begon
215Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
221Zo vriendelijk en veilig als het licht
225Zingen wij van harte zeer
240Blijf bij ons, Jezus, onze Heer
241Gij die mijn liefste kleinood zijt
245'k Wil U, o God, mijn dank betalen
247Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
248De dag, door uwe gunst ontvangen
253De zon daalt in de zee
272Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here
289Heer, het licht van uw liefde schittert
302God in de hoog' alleen zij eer
303Zonne en maan
317Grote God, Gij hebt het zwijgen
321Niet als een storm, als een vloed
360Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer
364Hoor Gij ons aan
365Wij dragen onze gaven
371Onze Vader in de Hemel
374U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aan
375God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen
379Breek ons, Heer, het brood
380Gij, Jezus Christus, opgestegen
384Als Koning opgetreden
412Wij loven U, o God, belijden U als Heer
413Grote God, wij loven U
415Zegen ons Algoede
428Overvloedig geef Ik u
434Daar komt een schip
435Heft op uw hoofden, poorten wijd!
444Nu daagt het in het oosten
446Zijt Gij waarop de wereld wacht
472Hoor de herders, hoe ze Hem loven
481Hoor, de eng'len zingen d'eer
482Daar is uit 's werelds duist're wolken
496Een ster ging op uit Israel
506Wij trekken in een lange stoet
511Door goede machten trouw en stil omgeven
516Van 't vroeglicht van de dageraad
519Gij die de ster van David zijt
525Wij willen de bruiloftsgasten zijn
528Omdat Hij niet ver wou zijn
544Christus naar wie wij heten
557Naam van Jezus die ten dode
561O Liefde die verborgen zijt
566Midden in de dood
575Jezus, leven van ons leven
576O hoofd vol bloed en wonden
577O wereld, zie uw leven
578O kostbaar kruis, o wonder Gods
580Dag zo bitter en zo goed
590Nu valt de nacht
591O Heer, wees met uw kerk
596Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon
599O diepe nacht die ons omringt
607Gij zijt voorbij gegaan
616Christus is opgestanden
617De Heer is waarlijk opgestaan
619Lof zij God in de hoogste troon
620Hoort aan, gij die Gods kinderen zijt
621Heerlijk verschenen is de dag
622Nu triomfeert de Zoon van God
624Christus, onze Heer, verrees
626Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg
627Wij delen verdriet en zorgen
628Nu moet gij allen vrolijk zijn
630Sta op! Een morgen ongedacht
641Jezus leeft en ik met Hem!
642Ik zeg het allen, dat Hij leeft
643Zingt nu de Heer!
644Terwijl wij Hem bewenen
645Zingt ten hemel toe
646De Heer is onze reisgenoot
649O Heer, blijf toch niet vragen
650De aarde is vervuld van goedertierenheid
651Christus heeft voor ons geleden
653U kennen, uit en tot U leven
654Zingt nu de Heer, stemt allen in
655Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
659Kondigt het jubelend aan
661Ten hemel opgevaren is, halleluja
662Heer, komt in deze tijd
665Om Christus'wil zijn wij verblijd
669Kom o Geest des Heren kom
670Kom Schepper, God, o Heilge Geest
671Nu bidden wij de Heilige Geest
672Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen
674O God die op het Pinksterfeest
675Geest van hierboven
677Geest, uit de hemel neergedaald
678Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
680Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods
686De Geest des Heren heeft
687Wij leven van de wind
703Alles uit Hem ontstaan
704Dankt, dankt nu allen God
705Ere zij aan God de Vader
708Wilhelmus van Nassouwe
713Wij moeten Gode zingen
717Waartoe geploegd, als 't zaad
718God, die leven
719Loof God voor de vruchten van boomgaard en land
720Alleen te leven om te zwoegen
723Waar God de Heer zijn schreden zet
726Hoor een heilig koor van stemmen
727Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
728De heiligen, ons voorgegaan
737Jeruzalem, mijn vaderstad
744Sint Maarten, strijdbaar man
745Uit de schemer van de tijden
747Eens komt de grote zomer
749Op, waakt op! zo klinkt het luide
751De Heer verschijnt te middernacht
753Er is een land van louter licht
756Laat komen, Heer, uw rijk
762De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan
763Zij zullen de wereld bewonen
766Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
769Eens als de bazuinen klinken
778O Here God, ons liefst verlangen
796U Here Jezus roep ik aan
797Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig
798Heer geef mij vleugels dat ik reis
801Door de nacht van strijd en zorgen
803Uit Oer is hij getogen
807Een mens te zijn op aarde
823Gij hebt, o Vader van het leven
825De wereld is van Hem vervuld
827Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
834Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
835Eens als de bazuinen klinken
838O grote God die liefde zijt
840Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom
841Wat zijn de goede vruchten
846De wijsheid van voor alle tijden
861Als er vergeving is
863Nu laat ons God de Here
864Laat ons de Heer lofzingen
865Komt nu met zang van zoete tonen
866Zolang als ik op aarde leven zal
868Lof zij de Heer, de almachtige
871Jezus zal heersen waar de zon
875Father, we love you
883King of kings
885Groot is uw trouw, o Heer
886Abba, Vader
889Heer, ik prijs uw naam
890Erken nu de Heer
892Niet in 't geweldige geluid
898Een vaste burcht is onze God
899Wat mijn God wil, geschied' altijd
901Ik hoor trompetten klinken
902Is God de Heer maar voor mij
906God is tegenwoordig, God is in ons midden
907Jezus, mijn verblijden
908Ik heb U lief, o mijn beminde
909Wat God doet, dat is welgedaan
910Soms groet een licht van vreugde
911Rots waaruit het leven welt
913Wat de toekomst brengen moge
919O Heer die onze Vader zijt
935Je hoeft niet bang te zijn
940Stil!
943God gaat zijn ongekende gang
944O Heer, verberg U niet voor mij
966Het heil des hemels werd ons deel
967Zonne der gerechtigheid
968De ware kerk des Heren
977Ga uit, o mens, zoek uw vreugd
978Aan U behoort, o Heer der heren
979De vogels van de bomen
981Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods
991De eersten zijn de laatsten
1008Rechter in het licht verheven
1009O lieve Heer, geef vrede
1010Geef vrede, Heer, geef vrede
1012Geef aan de wereld vrede, Heer
1014Geef vrede door van hand tot hand

© juichtaarde.nl

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
(o.a. E&R bundel 168)