Liederen voor de gemeentezang

1Gelukkig, wie niet volgt de slechte raad
2Waarom smeden volken plannen
3Heer talrijk is de overmacht
4Geef antwoord op mijn biddend vragen
5Mijn Koning en mijn God almachtig
6O Heer, straf mij niet langer
7Heer mijn God U bent mijn toevlucht
8Heer onze Heer, hoe heerlijk is op aarde
9Met heel mijn hart dank ik U Heer
10Waarom o Heer, blijft u van verre staan?
11Mijn schuilplaats is de Here
12Bevrijd ons, Heer, want niemand is gebleven
13Hoe lang laat U mij nog alleen?
14De dwazen spreken in hun trots gemoed
15Wie mag in uw tempel blijven?
16Bescherm mij, God, k ben veilig slechts bij u
17Heer keur mijn bede niet onwaardig
18U heb ik lief, o Here God
19Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend
20Moge de Here u verhoren
21O Heer, de koning is verblijd
22Waarom hebt U mij verlaten?
23De Heer is mijn Herder
24De aarde is, met al wat leeft
25'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen
26God doe mij recht
27God is mijn licht, mijn heil
28Heer mijn rots ik roep tot U
29Leden van het hemels hof
30U zal ik loven, trouwe Heer
31Bij U, o God, verschuil ik mij
32Welzalig hij wiens zonde is vergeven
33Zingt vrolijk, looft de naam des Heren
34Ik wil de Here altijd danken
35Verdedig mij, Heer, in de strijd
36De zonde spreekt haar vleiend woord
37Wees niet jaloers op wie met God niet leven
38O Heer, wil mij toch sparen
39Ik dacht: ik zal mijn weg bewaren
40Gespannen zocht ik naar de Here
41Zalig de mens, die denkt aan armen
42Heer een hert in dorre streken
43Doe, Heer, mij recht, wil uitspraak geven
44Wij hoorden, Heer, met eigen oren
45Mijn hart is vol van woorden
46Een toevlucht is de Heer
47Juicht, o volken, juicht
48De Heer is groot, een lofzang waard
49Luister nu allen, volken zonder tal
50De God, die boven alle goden staat
51Wees mij genadig, toon uw goedheid, Heer
52Waarom o man zo sterk en machtig
53De dwaze mensen denken in hun hart
54Mijn God, bevrijd mij, hoor mij klagen
55Mijn God, wil naar mijn smeken horen
56Wees mij genadig, Heer, heb medelijden
57Heb medelijden en erbarming, Heer
58Zeg, machtigen der wereld
59O God, bevrijd mij van de macht
60O God, hoe hebt u ons bedroefd
61Hoor toch, o God, mijn smeking aan
62Voorwaar ik keer mij stil tot God
63U bent mijn God, U biljf ik zoeken
64Mijn God, wil naar mijn klagen horen
65De lofzang klinkt uit Sions zalen
66Juich, aarde, juich laat blij weergalmen
67O God, bewijs ons uw genade
68De Heer staat op in majesteit
69Red mij o God, het water stijgt te hoog
70Heer God kom spoedig mij bevrijden
71U bent mijn schuilplaats
72Geef aan de koning, Heer der heren
73Ja, God is goed voor Israel
74Waarom o God, verstoot U voor altijd
75U alleen, U loven wij
76Heel Juda kent Gods naam en eer
77Laat mijn klacht ten hemel stijgen!
78Hoor toch, mijn volk
79O heilige God, er zijn vreemden gekomen!
80O herder, die uw volk wilt leiden
81Jubelt voor de Heer
82Zie God staat op en spreekt de goden aan
83O God, zwijg niet, blijf toch niet stil
84Hoe lieflijk is uw huis, o Heer!
85U was begaan, Heer, met uw volk
86Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden
87Op heilge bergen ligt een stad
88Heer God, mijn redder
89'k Zal eeuwig roemen, Heer
90O eeuwge Heer, U was met kracht
91Zalig wie schuilt bij God, de allerhoogste
92O God, Allerhoogste
93De Heer regeert met koninklijk gezag
94Heer die recht van wreken heeft
95Komt laat ons juichen voor de Heer
96Zingt voor de Heer het nieuwe lied
97De Heer alleen regeert
98Zingt nu een nieuw lied voor de Here
99God is koning, hoog verheven
100Juicht aarde! Juicht alom de Heer!
101Van goedertierenheid en recht wil ik nu zingen
102God luister naar mijn bidden
103Loof loof de Heer, mijn ziel
104Heer ik wil U danken
105Looft looft verheugd de Heer der heren
106Prijst nu de Heer, want Hij is goed
107Dankt nu de Heer krachtdadig
108Nu ben ik veilig, God, ik ben gerust
109O God, ik loof U, zwijg niet langer
110Zo heeft de Here tot mijn Heer gesproken
111Looft halleluja, looft de Heer
112Geluk zal ieder mens beleven
113Geeft ere de Here, wilt Gods naam vereren
114Toen Isrel uit Egypte kwam
115Niet ons, niet ons, maar aan uw naam de eer
116God heb ik lief, want die getrouwe Heer
117Looft alle volken, looft de Heer
118Laat ieder s Heren goedheid prijzen
119Gezegend zij die blijven op het pad
120In nood roep ik de Heer om kracht
121Ik zie omhoog naar t bergmassief
122Wat was ik blij toen men mij zei
123Mijn pelgrimstocht voert tot uw troon
124Als God de Heer niet met ons was
125Wie op de Heer vertrouwt
126Jeruzalem, door God hersteld
127Wanneer de Heer het huis niet bouwt
128Wie nu de Heer wil vrezen
129Hoe zij ook tegenwerkten
130Uit diepten van ellende roep ik om hulp
131O Heer, er is geen trots in mij
132Heer denk aan David, wat hij heeft gedaan
133Hoe heerlijk en hoe goed is eendracht
134Komt allen, dienaars van de Heer
135Looft de Here, prijst zijn naam
136Looft de Heer, want Hij is goed
137Aan Babels stromen zaten wij.
138Ik zal met heel mijn hart uw eer
139Heer U doorgrondt mij van omhoog
140Heer red mij van de boze mensen
141Heer kom toch snel, ik roep tot U
142Tot God, de Here, roep ik luid
143Heer hoor naar mijn gebed en klacht
144Gelukkig is het land
145Mijn God en Koning, allerhoogste Heer
146Halleluja, prijs de Here, loven wil ik levenslang!
147Ja, het is goed de Heer te zingen,
148Zing heel de hemel, God, de Heer
149Zing God een nieuw lied
150Looft God, looft zijn Naam alom!
151O kom, o kom, Immanuel
152Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
153Haast is de nacht voorbij, de morgen is niet ver
154Die waarlijk mens geworden zijt
155Hoe zal ik U ontvangen
156Straks komt de lang verwachte Zoon
157Scheur nu de hemel open, daal op aarde neer!
158De dag van vertroosting komt haastig nabij
159Van harte zing ik God, de redder uit mijn lot
160Heer hoe zal ik U ontmoeten?
161Daar is uit 's werelds duist're wolken
162Heft aan, heft aan een luide zang
163Ik buig mij voor Uw kribbe neer
164Nu kunt U mij, uw knecht
165Ere zij God
166't Licht van de wereld is reddend verschenen
167
168Nimmer blonk een schoner licht
169Komt allen tezamen
170O kindeke klein
171Heerlijk klonk het lied der Eng'len
172In Bethlehems stal lag Christus de Heer
173Laat heel de wereld nu verstaan
174
175U kwam voor mij op aard, kind in een stal
176Prijs de Heer die herders prijzen
177Eer zij God in onze dagen
178Looft God, gij christ'nen, maakt Hem groot
179't Gebeurde eens in Bethlehem
180Stille nacht
181Wij gaan met haast naar Bethlehem
182Komt ons in diepe nacht ter ore
183Nu zijt wellekome
184God in ons midden
185Komt nu, gij herders, gij allen tezaam
186Wij trekken in een lange stoet
187Het kleine stadje Bethlehem
188Kind dat God aan ons gaf
189Christus verscheen in t duister van de wereld
190Hoort naar dit woord: God is gevonden
191Wie had er ooit een kind verwacht
192
193In de stad van koning David
194Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
195Alle roem is uitgesloten
196Heer ik kom tot U ootmoedig
197Aanschouw ik t wonderbare kruis
198Nu valt de nacht. Het is volbracht
199Hij kwam bij ons, heel gewoon
200Is dat, is dat mijn Koning
201't Is middernacht, en in de hof
202Jezus, leven van mijn leven
203Lam Gods, dat om de zonde
204Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
205Vol verlangen, in gebeden
206Op die heuvel daarginds
207O, heilig Lam van God
208O hoofd vol bloed en wonden
209O lam, dat lijdt en duldt en draagt de straf
210Heft op uw hoofden, poorten wijd!
211Glorie aan Jezus, opgestane Heer
212Christus onze Heer verrees
213Wees gegroet, o eersteling der dagen
214Ik zeg het allen, dat Hij leeft
215Daar juicht een toon
216Christus is nu opgestaan. Halleluja!
217Halleluja, halleluja! Zie op Jezus onze Heer
218Halleluja, laat ons loven
219Ik weet, dat mijn Verlosser leeft
220In een donker graf gevangen
221Vroeg op de zondag komt ze snel nader
222Jezus is ons licht en leven
223Mijn meester is verrezen
224Zing met ons mee uit alle macht
225Sta op in eenheid met de Heer
226Geprezen wordt nu Christus naam!
227Gouden harpen ruisen
228Op een lichte wolkenwagen
229O Christus, doe uw vuur ontbranden
230Ja, de trooster is gekomen!
231Geest van God, vervul mijn hart
232Bidt, broeders, om de Geest des Heren
233Geest van hierboven
234Hoort het ruist in alle sferen
235Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten
236De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
237Spreek mij van Jezus, mijn Heiland
238Waar God, de Heer zijn schreden zet
239God heeft eens Zijn woord gesproken
240Overal, in ieder oord
241God heeft het eerste woord
242Here Jezus, om uw woord
243De wijzen
244Wij geven het niet over voor geld of eer of goed
245Vreugde vreugde louter vreugde
246Als eens in Eden werd het weer morgen
247De zon met haar stralen
248Zingt vrolijk voor de grote God
249Heer onze God hoe heerlijk is uw naam
250O God van hemel, zee en aard
251Aan U behoort, o Heer der heren
252Ik zie in zoveel dingen de vingers van Gods hand
253Kijk naar de sterren en kijk naar de maan
254O Schepper, op uw woord
255Bezingt de macht van Jezus naam
256Al verlaten mij mijn ouders
257Al was t dat ik de talen van mens en engels sprak
258Al wie dorst heeft, kom tot Mij!
259Als God al voor de zijnen kiest
260Hij leidt ons dwars door de woestijn
261Jezus die langs het water liep
262De grote dag breekt weldra aan
263Heb de Heer, uw God, nu lief
264Luister naar de vreugdeklanken
265Een goede herder is de Heer
266Heer der heren, uw rijk kome
267Het dorre land zal juichen en bloeien als een roos
268Hoe kan ik ooit de minste zijn
269Hoort, een woord van eeuwig leven
270Jezus is het levend manna
271Laat die gezindheid bij u zijn
272Laat ons niet langer vrezen voor oordeel, nood of pijn
273O Heer, geef elke dag uw brood
274Looft de Heer, want Hij is goed
275Tijd van vloek en tijd van zegen
276Nader, mijn God, bij U
277Vrede zij u
278O volk, verdwaald verloren
279Vergeef ons onze schuld, o Heer
280Onze Vader in de hemel
281Op de tweesprong van het hart
282Uw naam, o Vader, wereldwijd verheven
283Zie Gods liefde is onmeetbaar
284Vader in de hemel, heilig is Uw naam
285Uw wil geschiede, Heer
286Wees nu krachtig in de Heer
287Wie zijn het die daar komen
288Aan mijn tafel is nog plaats voor een Gast
289Als de dag van Jezus Chrisus, onze Heer
290Boven ons bidden en denken zal t lichten.
291De Geest zegt: Hij komt spoedig
292Christus regeert straks wereldwijd
293Als hier op aarde mijn werk is gedaan
294Christus mijn Heiland verschijnt in Gods licht
295Jeruzalem, o eeuwge gouden stad
296Eens breekt in mij het zilvren koord
297Jezus kom! Jezus, kom!
298Hoor een heilig koor van stemmen
299Vol verwachting blijf ik uitzien
300Ik kom met haast, roept Jezus' stem
301De Heer verschijnt te middernacht
302Wij weten het uur niet, dat Jezus ziet keren
303En zij komen van oost en zij komen van west
304Eens zal de dag vol blijdschap zijn
305
306Eens als de bazuinen klinken
307Jezus leeft in eeuwigheid
308Ik zie een poort wijd open staan
309'k Ben reizend naar die stad
310In een punt van de tijd zal Hij komen
311O denk aan het huis bij de Heer
312Zullen wij ook eenmaal komen
313Nu Christus regeert, is mijn ik van de troon
314Wij hebben een heerlijke Koning
315Christus bouwt zijn rijk met vrede
316Wij zijn op reis naar de hemel
317Abba, Vader
318Heer God, U loven wij
319Bron van licht en leven
320Dankt, dankt nu allen God!
321Geeft Jezus eer
322Dankt, dankt de Heer!
323Dank U, voor deze nieuwe morgen
324De nacht verdween, t is helder dag!
325Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
326Gij dienaars van Hem
327God U bent groot in al wat u deed
328Geprezen is God op zijn heilige troon
329Gods eigen Zoon kwam tot ons op aard
330Getrouw is God
331Heer uw licht en liefde schijnen
332Prijst Hem, prijst Hem
333Eer komt toe aan God de Vader
334Grote God, wij loven U
335Heilig, heilig, heilig
336Heerlijk is uw naam
337Jezus voor U is alle eer
338Mijn God, ik zal u verhogen
339Majesteit
340Kroon Hem met koningskroon
341O Heer, mijn God
342Heilige Vader, zo lief had U de wereld
343Komt nu met zang van zoete tonen
344Komt laat ons zingen al te zaam
345Koning Jezus, wij verhogen U
346Looft de Here, prijst zijn daden
347Machtig God, sterke rots
348Heer, ik kom tot U (De kracht van Uw liefde)
349O liefde Gods, oneindig groot
350Lof zij de Heer, de almachtige
351Loof de Koning, heel mijn wezen
352Lof eer en macht en heerlijkheid
353Jezus mijn Heiland, krachtig is uw liefde
354Mijn Jezus, ik houd van U
355Prijst nu de Heer, de glorie van zijn macht
356Samen in de naam van Jezus
357Verblijdt u in Jezus, uw Heer
358Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
359Wie is als God, de hoogste Heer?
360Wij knielen voor uw zetel neer
361Wij prijzen U God
362Wijsheid en goedheid
363Zingt een nieuw lied, alle landen
364Zingt een nieuw lied voor de koning
365O had ik duizend tongen meer
366Ik bid U aan, o God van mensen
367Ik wil zingen van mijn Heiland
368Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
369In de armen van mijn Heiland
370Als Gij, o Heer, mijn leven beoordeelt
371In diepe diepten van geluk
372Gezegende Jezus, uw leven in t hart
373Heel mijn leven geef k aan Jezus
374Ga nu uw gang, Heer
375O kom in mijn hart, Heer Jezus
376Zoals ik ben k pleit anders niet
377Daar is een Helper, groot van kracht
378Aanschouw de Schepper van t heelal
379Bouw op God verwacht Zijn zegen
380Beveel gerust Uw wegen
381De Heer is mijn licht
382Als Hij maar van mij is
383Diep, diep, Heer, aan uw voeten
384Een vaste burcht is onze God
385Een wondere Heiland is Jezus, mijn Heer
386Elk uur, elk ogenblik
387Er zijn geheimen die je God kunt zeggen
388Er komen stromen van zegen
389Ik geloof in God de Vader
390Genade Gods, verrassend goed
391Groot is uw trouw, o Heer
392Ga mij niet voorbij, o Heiland
393God is mijn licht, mijn zielsbehoud
394Heel de weg leidt mij mijn Heiland
395In tijden van nood
396Heeft Hij ons bidden opgevangen
397Ik heb de vaste grond gevonden
398Ik weet niet waarom God gena
399'k Heb Jezus lief! Hij is mijn God en Heer
400Jezus liefde draagt mijn leven
401Jezus U mijn kracht en leven
402Maak mij uw dienaar, Heer;
403Kortstondig zijn wij als het koren
404Laat de twijfel in mij zwijgen
405Mij is erbarming overkomen
406Liefde boven elke liefde
407Vertrouw op God, die aard en hemel schiep
408Leid goede herder, leid ons
409Met een eeuwge liefdeband
410't Scheepje onder Jezus hoede
411O hoe diep is Jezus liefde
412Nader, mijn God, bij U
413Mijn Jezus, als aan U ik denk
414Wat een omkeer heeft God in mijn leven gebracht
415O wat een zekerheid werd mijn deel
416Wie in nood gezeten
417Op bergen en in dalen
418U biedt, Heer Jezus, rust mij aan
419Ster die k mag aanschouwen
420Zo lief had God de wereld
421Wij hebben de verlossing
422Van U zijn alle dingen
423Zijn liefde zocht mij teder
424Vaste rots van mijn behoud
425Waar God, de Heer het leven leidt
426U heb ik lief, mijn God en Vader
427Wilt u weten waarom Jezus meer dan
428Wie zou ik zonder mijn Heer zijn geweest
429U bent gedoopt in Christus naam
430O goede dag van Jezus dood
431Zo vrolijk als een vlinder
432Eens op aarde sprak de Heiland
433In de pracht van taal en teken
434Heiland, k heb uw stem vernomen
435De Here zoekt heden die mens zonder toekomst
436O machtige Heer, die de wateren draagt
437O zee van Gods liefde
438Wij staan, Heer, in gedachten
439Wij bidden Onze Vader
440Het heilig avondmaal, als Gods verlossingswoord
441Brood uit de hemel, voor allen gebroken
442Gedenken wij dankbaar de daden
443Gaf Jezus ook voor mij Zijn bloed
444Houden wij in gedachtenis het Woord
445U mag ik kennen, o Heer
446Wij willen, Heer, uw dood belijden.
447O God, die droeg het voorgeslacht
448Bijeen geroepen uit onze huizen
449De kerk van alle tijden
450Bewaar de eenheid van Gods Geest
451Denk aan t geloof van t voorgeslacht
452Geroepen door de Heer die leeft
453Gemeenschap en gemeente
454Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt
455Aan wat op aarde leeft
456Heer Jezus, sluitsteen der gemeente
457God is tegenwoordig, God is in ons midden
458Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan
459Door de nacht van strijd en zorgen
460De dag door U aan ons gegeven
461Gezegend is de band die ons aan God verbindt
462God maakt ons dienstbaar aan zijn werk
463Hier in uw huis zijn wij saamgekomen
464De koninkrijken dezer aard
465Heer Jezus, U roept ons bijeen
466In Christus is geen oost en west
467Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
468Wij zingen van genade
469U is altijd mijn hart gewijd
470Weest paraat N-B-J-B-ers
471Heer ik geef m aan u volkomen
472In het centrum van mijn hart, Heer,
473O Lam van God, voor mij op aard gekomen
474O Heer, die mij hebt vrijgekocht
475Ik wandel in het licht met Jezus
476Wij hebben een machtige Heiland
477Heiland, U bracht eens verlossing voor mij
478Heer leer m uw wil verstaan
479Laten wij met Jezus wandlen
480Vader, leid mij dag aan dag
481Komt laat ons voortgaan, kindren
482Ik geloof en daarom zing ik
483'k Moet de Heiland met mij hebben
484Leid mij Heer, o machtig Heiland
485Laat me in U blijven, groeien, bloeien
486Wie hier om Jezus wille verlaten
487Meester, men zoekt U wijd en zijd
488Buiten U, o Heer, kan mijn ziel niet leven
489Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom
490U behoort geheel mijn leven
491Door de wereld gaat een woord
492Neem mijn leven, laat het, Heer
493Wat de toekomst brengen moge
494Voorwaarts, christenstrijders
495Wandel vertrouwend maar achter Hem aan
496Dierbre Heiland, mijn verlosser
497God ik wil op U vertrouwen
498Wie zich eens gaf aan Jezus
499Strijd elke dag de goede strijd!
500Heer wij staan hier voor uw zaak
501Neem de naam van Jezus mede
502Ik wil jou van harte dienen
503Almachtig God, o heilig God
504Als een herder wil God omzien
505U geldt de zaak, uw roem en eer
506Wij hebben een woord voor de wereld
507Christus zoekt naar al die mensen
508Is uw leven voor andren ten zegen
509Grijp toch de kansen
510Heerlijk evangeliewoord
511Geen wereld vol van zonden
512Mij wil de Heiland gebruiken
513Kindren Gods, de dag gaat lichten
514Verlosser, redder, Heer, moog onze tong U prijzen
515Heer der wereld, grote dingen
516Wij loven Jezus, die in ons bestaan leefde
517Als het leven pijn doet
518Nooit zag k een vriend
519Droog met uw wind mijn tranen
520Als ik maar weet, dat hier mijn weg
521Lof lof aan God, de herder van ons, mensen
522Er is een weg die uit de diepte leidt
523Laat ons nu vrolijk zingen
524Ga niet alleen door 't leven
525O Jezus Christus, licht ze bij die leven
526O Heer, die onze Vader zijt
527Geef de Heiland t roer in handen
528Geef uw lot in handen van uw Vader
529Wij slaan de armen om elkaar
530Heer U bent mijn eeuwig erfdeel
531Veilig in Jezus armen
532Meer dan een moeder troost Hij mij
533Geprezen zij de Here
534Wat een vriend is onze Jezus
535Weet wie je bent: jij bent uniek
536Als de zon gaat dalen en de schaduw groeit
537Verbazing grijpt ons allen aan
538Als een hert dat verlangt naar water
539God is hier, Hij wil ons zeegnen
540Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
541Heer ik hoor van rijke zegen
542Schenk mij vergeving Heer
543Doorgrond mijn hart
544Vader vol van vrees en schaamte
545Heer help mij winnen
546Vader k wil U danken
547Ga met mij mee, o Heer
548Geef vrede, Heer, geef vrede
549Wij willen danken en bidden
550Heer wees mijn gids
551Heft uw harten tot God omhoog
552Leer mij Uw weg, o Heer
553'k Wil U, o God, mijn dank betalen
554Leid, vriend'lijk licht
555Kyrie eleison
556O uur van intensief gebed
557Wij bidden voor de overheid, regering, parlement
558Heer neem mijn hand, ik ben zo moe en kwetsbaar
559Vader, wil ons thans vereren met uw tegenwoordigheid
560Houd U mijn handen beide met kracht omvat
561Christus is het leven, sterker dan de dood
562Is hier een hart door vrees benard
563O wat zegt uw hart van Jezus
564Vriendlijk, zachtmoedig roept Jezus de zijnen
565Ontwaak nu, wie slaapt, zo spreekt God
566Wilt u van zonden en schuld zijn verlost?
567Ga niet naar huis zonder Jezus
568De trouwe Heiland is nabij
569Wij willen graag vertellen
570Ik heb een Heiland
571De stem van Jezus klonk zo schoon
572Kom tot Uw Heiland, wacht langer niet
573Zie Ik, de Heer, sta aan de deur
574Hebt u tijd en plaats voor Jezus
575Er ruist langs de wolken
576Ga naar Jezus, Hij wil zorgen
577De zegen van de Heer uw God
578God heeft Adam diep doen slapen
579Eens was in de hof van Eden
580Wij bidden om uw zegen, Heer
581God die in het begin uit aarde, naar Zijn beeld
582Wij loven U, o God en Heer
583Ga verder nu, niet twee maar een
584Er is een verlosser
585Wij zusters, hier samengekomen
586Gelijk een landman
587Geef ons, Heer, uw gunst tot geven
588't Jaar heeft haast zijn loop volbracht
589Wilhelmus van Nassouwe
590De gena van Jezus Christus
591Zegen ons Algoede
592Moge God u voorspoed geven
593Ach, blijf met uw genade
594Daal bij t huiswaarts gaan uw zegen
595Genade wensen wij en vrede van de Heer
596Zie onze kindren tot U gaan
597Zie nu gelovig naar omhoog
598In de holte van Gods hand

© juichtaarde.nl

Al wat ademt, looft de HERE!
psalm 150, berijming GKv