Johan de Heer zangbundel

1Ruis, o Godsstroom der genade
2Aanschouw, aanschouw het Lam van God aan het kruis
5Al de weg leidt mij mijn Heiland
7Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet
8Vrees niet, o mijn ziele!
12Al is eng ook de poort
19'k Ben reizend naar die stad
24Buiten U, o Heer, kan mijn ziel niet leven
25Daar juicht een toon
26Juicht, aarde! Juicht alom de Heer
33Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam
41De nacht vlood heen, 't is helder dag!
48Ere zij God
52Ik wens te zijn als Jezus
53Ga niet alleen door 't leven
57Er komen stromen van zegen
70Heerlijk klonk het lied der Eng'len
73Zie ons wachten aan de stromen
80Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U
82Zouden wij ook eenmaal komen
92Machtig God, sterke Rots
98Samen in de naam van Jezus
104Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
106Voorwaarts, Christenstrijders
112Ik weet niet waarom Gods gena
113Ik weet, dat mijn verlosser leeft
114Er is een overheerlijk land
121Ga mij niet voorbij, o Heiland
124Gezegende Jezus, Uw leven in 't hart
125Heer, Gij zijt mijn eeuwig erfdeel
128Gij, die treurt, kom met uw smart
132Heer! Ik hoor van rijke zegen
140Ik zie een poort wijd open staan
147Is Jezus' bloed voor mij gestort?
150Welk een vriend is onze Jezus
166Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
168Jezus, Gij mijn kracht en leven
185'k Moet de Heiland met mij hebben
187O God, die mij hebt vrijgekocht
189Heerlijk Evangeliewoord: Jezus neemt de zondaars aan!
197Volle verzeek'ring
199Eens zal op de grote morgen
202Wij geven het niet over
210Kom tot uw Heiland, toef langer niet
213't Scheepke onder Jezus' hoede
238Geeft Jezus eer! Hem, de Hope der zondaars
253Heer, wij komen voor Uw troon
254Jeruzalem, o eeuwge gouden stad
256Tel uw zegeningen
264't Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert
270Heft, Christ'nen, heft uw lofzang aan
280't Is middernacht en in de hof
283Vaste rots van mijn behoud
319Als hier op aarde mijn werk is gedaan
330Leer mij Uw weg, o Heer
331Komt, laat ons samen Isr'els Heer
337Laat ieder 's Heren goedheid loven
343'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen
344Zingt nu blij te moede
345Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten
346Heer, ai, maak mij Uwe wegen
347'k Zal dan gedurig bij U zijn
350De grote Schepper aller dingen
351't Hijgend hert der jacht ontkomen
355O Heer, de Koning is verheugd
357Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot
358Geduchte God, hoor mijn gebeden
360Looft, looft nu aller heren Heer
362U alleen, U loven wij
363God heerst als Opperheer
364Dat 's Heeren liefde bij U woon
368God heb ik lief, want die getrouwe Heer
370Heer, door goedheid aangedreven
373'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
376Looft God, looft Zijn' naam alom
379Maar 't vrome volk, in U verheugd
380Halleluja! Lof gezongen
393Stort over mij Uw zegen
406Uren, dagen, maanden, jaren
411Beveel gerust uw wegen
446Prijs de Heer met blijde galmen
449Kom nu met zang
488Er is een kindeke geboren op aard
490Als 't bazuingeschal des Heren klinkt
496Christus, onze Heer, verrees
497Zijn liefde zocht mij teder
512
517O hoe heerlijk, hoe begeerlijk
522Zoals ik ben
523Veilig in Jezus' armen
534Met een eeuw'ge
541Doorgrond mijn hart
542Daar is kracht
543'k Heb geloofd, en daarom zing ik
547
548Liefde was het
551
556Nooit zag 'k een vriend, die zo trouw was als Jezus
559Nimmer blonk een schoner licht
562Jezus, uw naam zij d'hoogste eer
569Heer, wees mijn Gids
571O, liefde Gods, oneindig groot
574Nader mijn God tot U
575Ik heb een Heiland, die leeft om te bidden!
578O, had ik duizend tongen meer
584Daar is een Helper, groot van kracht
586Blijf met mij, Heer
588Spreek mij van Jezus, mijn Heiland
600O kindeke klein
608Verheft u, poorten, maakt u wijd
609De herdertjes lagen bij nachte
613In Bethlehems stal lag Christus de Heer
625Vlied naar het kruis
626God, is hier, Hij wil ons zeegnen
633Komt, laat ons zingen al te zaam
654Verblijdt u in Jezus, uw Heer
657Ik wil zingen van mijn Heiland
661De dorre vlakten der woestijnen
669Heilig, heilig, heilig
671Welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht
672Wilhelmus van Nassouwe
691Midden in de winternacht
698Er was een, Die gewillig Zijn leven eens gaf
704Mij wil de Heiland gebruiken
705Is uw leven voor and'ren ten zegen?
716Leid, vriend'lijk licht
719
720Gouden harpen ruisen
722Kroon Hem met gouden kroon
723In des Heilands liefdearmen
726O, had ik vleug'len, ik vloog weldra heen
769Vol verwachting blijk ik uitzien
784De Heer is mijn licht
799Heer, ga Uw gang
800Gouden harpen hoor ik ruisen
801O, heilig Lam van God
802Eens breekt in mij het zilv'ren koord
804Wij hebben een heerlijke Koning
807Schepper en koning
819Ik ken een rivier en haar heerlijke vloed
822Niet zien en toch geloven
827Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
834Hoort de stem van 's Heren wachters
836Op die heuvel daar ginds stond een ruw-houten kruis
838Wij hebben de verlossing
885Dank U, voor deze nieuwe morgen
897De klokken des levens
915U zij de glorie
925Neem, Heer, mijn beide handen
928Ga nu heen in vrede
951Zo lief had God de wereld

© juichtaarde.nl

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
(o.a. E&R bundel 168)