Evangelische liedbundel

1O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw Naam
2Heer, onze Heer hoe heerlijk is op aarde
3U zal ik loven Heer
4Mijn enige goed is de Heer
5Wie is God behalve onze Heer?
6De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets
7De Heer is mijn Herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil
8Als een hert dat verlangt naar water
9God is ons een toevlucht en sterkte
10Create in me a clean heart
11Wees mij genadig (Doe mijn tranen in uw kruik)
12Waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God
13Heel mijn ziel roept naar U
14Uw liefde en goedheid
15God zij ons genadig
16Heel de aarde jubelt en juicht
21De Heer regeert
23Juicht de Here, gij ganse aarde
24Juicht aarde, juicht alom de Heer
25Looft de Here mijn ziel
30Looft de Here, alle gij volken
32Ik hef mijn ogen op naar de bergen
34Hiney ma tov ooma nayim
35Komt prijst de Heer
36Schepper en koning
37Prijs de Heer met blijde galmen
38Israel, verheug u in uw maker
39Halleluja, looft God in zijn heiligdom
40In het begin lag de aarde verloren
42Abraham, Abraham, verlaat je land
44Het lied van Mozes en Mirjam
46Dit is het lied van Gideon
47De dorre vlakten der woestijnen
49Ik zal mijn water gieten op dorstig land
52Daar komt de man uit Anathot, hij deelt de woorden uit van God
56Al zou de vijgeboom niet bloeien
57Roeach
58Zoek eerst het koninkrijk van God
60Komt tot mij
62Als een wijngaard
63Met lampen voor het feest gereed
65't Is middernacht en in de hof
67Een klacht klinkt uit Gods Vaderhart
68Er zit een blinde bij de poort, de poort van Jericho
72Meester, tot wie zouden wij gaan
76Mijn vrede laat ik u
79Vrede zij u
80Geen andere naam dan de naam van Jezus
81Zing met ons mee uit alle macht
90Wat mij dierbaar was
91Weest blij te allen tijde
92Er is maar een God
93De zaligheid is van God
94De lof, de heerlijkheid, de kracht
96En de Geest en de bruid
97Bereidt de weg van de Heer
101Ere zij God
103In Bethlehems stal lag Christus de Heer
106Midden in de winternacht
111Mildheid en majesteit
117Het is volbracht
118Hij kwam bij ons, heel gewoon
119Liefde was het
122Daar juicht een toon
123De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer
125Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
127Halleluja, Jezus Christus leeft
130Juicht, want Jezus is Heer
132U zij de glorie
133Thomas heeft Jezus niet gezien
137Omdat Hij leeft
138Heer, U draagt de hoogste kroon
139Jezus, wij verhogen U
140Kroon Hem met gouden kroon
141U hebt de overwinning behaald
142Majesteit
143Majesteit, koning in eeuwigheid
144EVL 144
145EVL 145
146Kom, o Heil'ge Geest van God
147Heer! Ik hoor van rijke zegen
148Heilige Geest van God
149EVL 149
150Ruis, o Godsstroom der genade
151Veni creator spiritus
152EVL 152
153Welkom, Heil'ge geest van God
154EVL 154
155De aarde is van God
157Wij danken U voor daag'-lijks brood
160Jezus is Heer
161Komt, laat ons vrolijk zingen
162O God van hemel, zee en aard
163Zie ik sterren aan de hemel staan
164Wij ploegen en wij zaaien
165God heeft Adam diep doen slapen
166EVL 166
167Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd
168Dank U, voor deze nieuwe morgen
169Er is geen grens
170Groot is uw trouw, o Heer
171Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
174Leid, vriend'lijk licht
175Stilte over alle landen
176EVL 176
177EVL 177
184Ik wandel in het licht met Jezus
185Leer mij Uw weg, o Heer
188'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
189aVaste rots van mijn behoud
189bRots waaruit het leven welt
195Gods volk wordt uitgeleid
205Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
206Hoe kom ik van zonden vrij
214Jezus geeft een loflied in ons hart
217U bracht ons tezamen.
218Samen in de naam van Jezus
221Geprezen zij de Here
225Heer, raak mijn hart aan
226Heer, ik kom tot U (De kracht van Uw liefde)
230U bent mijn schuilplaats Heer
232Is hier een hart door vrees benard
236O, laat Gods Zoon je thans omhullen
237Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was
238Vader, daal nu met Uw Geest neer
241Wees stil voor het aangezicht van God
242Zo vriendelijk en veilig als het licht
245Glorie aan God
246Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
247In Gods overwinning trekken wij ten strijd
249Door uw genade, Vader
252Wij zijn hier bijeen in Jezus' Naam
261Aan Uw voeten Heer
262Uw Woord is een lamp
270Ga nu heen in vrede
275'k Heb geloofd, en daarom zing ik
276Ik geloof in God, de Vader
278Laat de kind'ren tot mij komen
279Wij blijven geloven
290Het brood dat ons voor ogen staat
297Hier in zijn heiligdom
298Ik kom in Uw heiligdom binnen
299Welk een vriend is onze Jezus
302Heer, ik kom tot U
304Vader vol van vrees en schaamte
310Geest van God, maak in dit uur
312Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden
315U die mij geschapen hebt
325Onze Vader in de Hemel
328Breng dank aan de Eeuwige
334Eer aan de Vader
338God is goed, komt zingt en jubelt
341Heer God, U loven wij
342Heer, ik prijs Uw grote Naam
343Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam
344Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
351Machtig God, sterke Rots
353Prijs onze Heer, Hij alleen is de machtige God
355Heer, ik wil U prijzen (Vader God)
356Van u wil ik zingen
357Vreugde, vreugde, louter vreugde
363Gij zijt waardig
369Jezus, heilige, gezalfde Heer
371Mijn Jezus, ik houd van U
372Juich voor de Heer
376Abba, Vader
381Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam
382Heer, uw licht en Uw liefde schijnen
388Laat heel de wereld zien
390Maak ons tot een stralend licht voor de volken
393Wij gaan op weg met brandend hart
396Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
397EVL 397
398Handen heb je om te geven
399Ik was hongerig
400EVL 400
401EVL 401
402Toen ik naar mijn naaste zocht
406Eens zal op de grote morgen
411Jezus leeft in eeuwigheid
413Lichtstad met uw paarlen poorten
417Eeuwige God (Zegen, aanbidding)
420Als je bidt zal Hij je geven
421Ben je groot of ben je klein
422Als je geen liefde hebt voor elkaar
425Dit is de dag, die de Heer ons geeft
428Dit is mijn hand en dat mijn voet
430Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand
433God die alles maakte
435'k Heb Jezus nodig
440Hoor de vogels zingen weer
442Ik draag de wapenrusting van God
446Ik zit op het puntje van mijn stoel
447Is je deur nog op slot?
448Je hoeft niet bang te zijn
451Jezus houdt van alle kleine kinderen
452Jezus is de goede Herder
453Jozef zoekt zijn grote broers
454Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
455Kijk daar, een metselaar
456Kijk eens om je heen
459Lees je bijbel, bid elke dag
460Komt, laat ons zingen vandaag
461Liefde, blijdschap, vrede
466Onze Vader, die in de hemelen zijt
471Weet je dat de Vader je kent (Parel in Gods hand)
473Who's the King of the jungle
475Wij zullen opstaan
477Zomaar te gaan met een stok in je hand
478Zing, zing, zingen maakt blij
479Zoals klei in de hand van de pottenbakker
483Don't build your house on the sandy land
487Groot en machtig is Hij
495King of kings
498Mijn hoop is op U, Heer
499Machtig is de naam van de Heer
502Maak ons een leger, o Heer
503Soon and very soon

© juichtaarde.nl

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
(o.a. E&R bundel 168)