E en R bundel

1Welzalig wie niet volgt der bozen raad
2Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
3HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
4Bewaar mij, HEER, mijn toeverlaat zijt Gij!
5Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend
6O HEER, de koning is verblijd
7De HERE wil mijn trouwe herder wezen
8De aarde is, met al wat leeft
9'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen
10Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN
11De zonde spreekt haar vleiend woord
12Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht
13Heer, een hert in dorre streken
14God is een toevlucht en een sterkte
15Juicht, o volken, juicht
16Ontferm U, God, zij maken op mij jacht
17Voorwaar, ik keer mij stil tot God
18De lofzang klinkt uit Sions zalen
19Breek, aarde, uit in jubelzangen
20De Here God zij ons genadig
21De Heer staat op in majesteit
22Bij U, o HEER, berg ik mijn leven
23O God, wil aan de koning schenken
24U alleen, U loven wij, ja, wij loven U, o Heer
25O God, nu zijn de heidenen gekomen
26O herder, die uw volk wilt leiden
27Jubelt voor de Heer
28Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!
29Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden
30Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
31Hij die op Gods bescherming wacht
32't Is goed de HEER te loven
33Komt, laat ons juichen voor de HEER
34Zingt een nieuw lied voor God de HERE
35Zingt nu een nieuw lied voor de HERE
36Juicht, alle volken, prijst de HEER!
37Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN
38Looft, looft verheugd de HEER der heren
39Mijn hart is, Heer, in U gerust
40Looft, halleluja, looft de HEER
41Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen
42Ik sla mijn ogen op en zie
43Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HEER
44Komt allen, dienaars van de HEER
45Looft de HEER, want Hij is goed
46Ik zal met heel mijn hart uw eer
47HEER, U doorgrondt mij van omhoog
48O HERE, hoor naar mijn gebeden
49Ik wil zingen al mijn dagen
50Looft de HEER uw God alom
51De Heer zegene u
52Welzalig de man, die niet wandelt, in de raad der goddelozen
53Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam
54Mogen de woorden van mijn mond
55De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets
56De Heer is mijn Herder
57De Heer is mijn Herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil
58Zingt de Here een nieuw lied
59Juicht de Here
60Looft de Here mijn ziel
61Looft de Here, alle gij volken
62Dit is de dag, die de Heer ons geeft
63Uw Woord is een lamp
64Ik hef mijn ogen op naar de bergen
65Als Sions berg is hij
66Gelukkig is de man
67Hoe goed en lieflijk
68Komt prijst de Heer
69Halleluja, looft God in zijn heiligdom
70O, alle dorstigen
71Gods volk wordt uitgeleid
72er 72
73Al zou de vijgeboom niet bloeien
74er 74
75Zoek eerst het koninkrijk van God
76er 76
77Gezegend hij die komt
78er 78
79er 79
80Vader maak ons een
81Vrede zij u
82er 82
83Al kon ik alle talen spreken
84er 84
85er 85
86Gij zijt waardig
87De lof en de heerlijkheid
88En de Geest en de bruid
89Lofzang van Zacharias
90Lofzang van Simeon
91er 91
92er 92
93er 93
94Nu daagt het in het oosten
95In het kruis zal 'k eeuwig roemen
96er 96
97er 97
98er 98
99Christus, onze Heer, verrees
100Daar juicht een toon
101er 101
102er 102
103er 103
104U zij de glorie
106er 106
107er 107
108E en R 108
109er 109
110E en R 110
111Ja, de Trooster is gekomen
112Eens zal op de grote morgen
113Eens als de bazuinen klinken
114E en R 114
115E en R 115
116Alle roem is uitgesloten
117er 117
118E en R 118
119E en R 119
120er 120
121Dankt, dankt nu allen God
122Dank U, voor deze nieuwe morgen
123Dit is de wereld
124er 124
125er 125
126er 126
127Er is een Verlosser
128Ere zij aan God de Vader
129er 129
130Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
131er 131
132er 215
133God heeft het eerste woord
136Halleluja, eeuwig dank en ere
137'k Heb geloofd, en daarom zing ik
140Heer, ik kom tot U
141er 141
142er 142
143Heilig is de Heer
144Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
145er 145
146er 146
147Jezus leeft in eeuwigheid
148er 148
149Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden
150Juicht, want Jezus is Heer
154Lof zij de Heer, de almachtige
155Machtig God, sterke Rots
157Mijn Vader dank u wel
159Nooit kan 't geloof teveel verwachten
160O allerhoogste majesteit
161er 161
162O grote Christus, eeuwig licht
164Op bergen en in dalen
165O koning, hoor uw onderdaan
166O grote God die liefde zijt
167'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
168Samen in de naam van Jezus
169U bent mijn schuilplaats Heer
170U maakt ons een
171Vader, ik aanbid U
172Vaste rots van mijn behoud
173Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
174Wat de toekomst brengen moge
177'k Wil U, o God, mijn dank betalen
178Wij danken U voor daag'-lijks brood
179Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam
181Zie ik sterren aan de hemel staan
184Zijn Naam is wonderbaar
186Zolang er mensen zijn op aarde
188er 188
189er 189
190Go tell it on the mountains
193er 193
206Hiney ma tov ooma nayim
207Shalom chaverim
208God die alles maakte
209Komt, laat ons vrolijk zingen
210Zegt wie heeft geschapen
211er 211
212er 212
213er 213
215er 215
216er 216
217er 217
218er 218
219er 219
220er 220
222er 222
225er 225
226Als je bidt zal Hij je geven
228er 228
229Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand
230Jezus is de goede Herder
231Onze Vader, die in de hemelen zijt
232er 232
234er 234
236Elk oog zal Hem zien als Hij komt
237Blij, blij, mijn hart is altijd blij
238er 238
239De Heer is mijn Herder
241Here der heren
243E en R 243
244Lees je bijbel, bid elke dag
245Je hoeft niet bang te zijn
246Stap voor stap
248Achtendertig jaar
249A new commandment
250Create in me a clean heart
251Daniel
252De Heer is onze reisgenoot
253De Heer is God!
254De wet die God de Heer u geeft
255Die Gute des Herrn hat kein Ende
256Gij zult de Here, uw God
258Gehet nicht auf in den Sorgen
259Geprezen zij de Here
260Dit is mijn hand en dat mijn voet
261Het wonder van de regenboog
262Ik ben de weg
263Ik was hongerig
264God heeft de wereld zo liefgehad
265Ik zal de Here God liefhebben
266Jezus die langs het water liep
267Jij bent toch niet van Thomas?
268Jona
269Jozua!
270In all thy ways
271Komt allen tot Mij!
272Komt tot mij
273Laat de kinderen tot mij komen
275Samual
276Al zong wat mijn tong
277Martha, Martha
278Meester, tot wie zouden wij gaan
279Met lampen voor het feest gereed
281O, how good
282Onze Vader
283Uw Woord is een lamp voor mijn voet
284Vijf broden en twee vissen
285Weest blij te allen tijde
286Wie is mijn naaste
287Wie zeggen de mensen dat Jezus is
288Wij verkondigen uw majesteit
289Word wakker, o slaper
290Wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion
291Zacheus
293Wanneer zal komen
294De engelen laten zich jubelend horen
295Want een kind is ons geboren
296Joy to the world
297Komt allen tezamen
298Toen Jezus was geboren
299Hij kwam bij ons, heel gewoon
300In het begin was het Woord
301Pilatus zegt: ik vind geen schuld
302Petrus
303Christus is opgestaan
304De Heer is opgestaan
305Hij leeft
306Klap in de handen van blijdschap
307Oh, what a morning
308Met twee handen vol zegen
309Om een koningskind te zijn
310Op het Pinksterfeest kwam de Heil'ge Geest
311Looft God om zijn uitbundigheid
312Wees niet bedroefd
313Vuur uit de hemel
314Woon in ons midden, Heilige Geest
315Lieve Here Jezus, komt U nu al gauw?
316Spoedig zal komen
317Wij zullen opstaan
318Als een hert dat verlangt naar water
319Abba, Vader
320Als ik bang ben of verdrietig
322Beauty for brokenness
324Bidden is spreken
325Bless us this day
326Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
327Blijf met uw genade
328Dank U, trouwe Vader
329Danke, mein Vater
330Door uw genade, Vader
331God 't is donker en U bent zo ver
332Elke morgen
334Gewoon maar een knecht
335Heer doorgrond mijn hart
336Heer, verhoort U onze bede
338Ik kom in Uw heiligdom binnen
339In de stilte van mijn hart
340Leer ons te vertrouwen
342Meine Zeit
344Nu wordt het licht, de dag breekt aan
345Vader maak ons een
347Stilte over alle landen
348Trouwe Vader, zie mij aan
349U die mij geschapen hebt
350U weet wat ik denk
352Vader vol van vrees en schaamte
353Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was
356Vergeef, o Heer
358Zoals klei in de hand van de pottenbakker
359Zegen ons Algoede
360Bless the Lord
361Breng dank aan de Eeuwige
363De bron van leven
365Bread to the nations
366De zaligheid is van God
367De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer
368De zonden zijn vergeven!
369El Shaddai
373Er is geen grens
374Father, we love you
376Uw Woord is een fontein
377Want Zijn naam is verheven
378From the sun's rising
379Glorie aan God
380Glory to Thee
381God dank! Laat iedereen het horen
382Groot is uw trouw, o Heer
383Groot is de Heer, Hij is heilig en goed
384Genade, zo oneindig groot
385Hallowed be
386Heer, uw licht en Uw liefde schijnen
387Heilig, heilig, heilig
388Hij is verheerlijkt
389Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
390Heer, uw bloed dat reinigt mij
393Laat heel de wereld zien
394Maak een vrolijk geluid voor de Heer
395Jezus geeft een loflied in ons hart
397Majesteit
399Maak groot de Here
402Sta op, o kind'ren van Israel
403O, kom nu en jubel
405U hebt de overwinning behaald
406U bent het lied van mijn hart
407Verjaardag is een fijne dag
409Wij zijn hier bijeen in Jezus' Naam
410Wie is God behalve onze Heer?
411Zie de zon
412Zie hoe de mensen heengaan
415Alles ist Eitel
417Ben je groot of ben je klein
422God wijst mij de weg
423Heer, U bent mijn leven
424Over grauw bestofte straten
425Hier ben ik
426Als wij samen zoeken
427Hoort, een woord van eeuwig leven
428Ik zag een kuikentje
431Na de zondvloed
432Nabij u is het woord
434Verwacht de komst des Heren
435Schepping
436Hoor de vogels zingen weer
437Wat zijn de goede vruchten
439Wij blijven geloven
440Wat geen oog heeft gezien

© juichtaarde.nl

Laat uw glorie zien, dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis waar Hij ons redding bracht
tekst & muziek: Tommy Walker (o.a. Opwekkingsbundel 557)