Psalm 140

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
O HEER', verlos mij uit de banden,
Waarin de boze mij beknelt;
Behoed mij voor des wreedaards handen,
Voor dwinglandij en woest geweld.
2
Red mij van hen, die kwaad bedenken,
Die daaglijks samen zich beraan,
Om mij door 't oorlogszwaard te krenken,
En t' enenmaal terneer te slaan.
3
Hun tongen scherpen zij als slangen;
Zij smeden valsheid en bedrog;
Zij passen loos op mijne gangen,
Met monden, vol van adderspog.
4
Bescherm mij voor de goddelozen,
O HEER', o Rechter van 't heelal.
Verlos mij van 't geweld der bozen,
Die niets bedoelen dan mijn val.
5
De trotsen, nijdig om mijn zegen,
Belagen mij met koord en net;
Zij hebben heimlijk op hun wegen
Voor mij een valstrik uitgezet.
6
Ik dacht in mijn verdriet te smoren;
Dies riep ik: "HEER', Gij zijt mijn God!
Neem mijne smekingen ter oren;
Verzacht in 't eind mijn droevig lot!"
7
O HEER', mijn rotssteen, mijne sterkte,
Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt,
En in den strijd, waar 't elk bemerkte,
Mijn hoofd als met een schild bedekt.
8
Laat nooit des bozen wens gelukken,
Maar stuit hem, eer zijn hand mij treff';
Verhinder zijne gruwelstukken,
Opdat hij zich niet trots verheff'.
9
Doe tot vergelding, HEER' der heren.
Op mijner haatren moedig hoofd
Den smaad der lippen wederkeren,
Die mij van al mijn eer berooft!
10
Schud, daar zij dus mijn roem verkorten,
Schud vuurge kolen op hen uit.
Laat hen in 't vuur, in kuilen storten,
Geef hen aan 't nare graf ten buit.
11
Een lasteraar, een leugenspreker
Zal nooit op aard' bevestigd zijn.
Men jaag' een twist- en onrustkweker,
Totdat hij uit elks oog verdwijn'.
12
Ik weet, dat God, getrouw in 't richten,
Des armen rechtzaak, daar hij schreit,
Hoe vals hem d' ontrouw moog' betichten,
Beslissen zal naar billijkheid.
13
De vromen zullen U verhogen,
Gezegend door Uw milde hand;
D' oprechten zullen voor Uw ogen
Steeds bloeien in gewensten stand.

Datheen

1
O mijn God, wil mij nu bevrijden
Voor de mensen zeer boos en kwaad;
Behoed mij nu en t' alle tijden
Voor der listigen raad en daad.
2
Die dagelijks met haars gelijken
Tegen mij denken schalkheid loos;
Ende mij strijd in alle wijken
Van nieuws aandoen met harten boos.
3
Haar listige tongen hoogmoedig,
Scherpen zij als slangen zeer fijn;
Onder haar lippen overvloedig
Hebben zij adderenvenijn.
4
Bewaar mij voor der bozen handen;
En mijn gangen tot dezen stond,
Voor de moedwillige vijanden,
Die mij willen brengen te grond.
5
De grootsen hebben nu met listen
Mijner ziele strikken bereid;
Opdat ze mij te vangen wisten,
In de wegen, daar Gij mij leidt.
6
Toen sprak ik met vasten betrouwen:
Gij zijt, o Heer, mijn God allein;
Verhoor mij in mijn zwaar benauwen,
Hoor de stemme mijns gebeds rein.
7
Heer! Gij zijt mijn wapen zeer krachtig,
Mijn helm als mij de nood bezwaart;
Als ik in 't veld benauwd was klachtig,
Gij hebt mij 't hoofd gedekt, bewaard.
8
Wil den bozen, Heer, niet toelaten
't Volbrengen haars voornemens fel;
Anders zouden zij die mij haten,
Hoogmoedig en stout worden snel.
9
Dat de overste onder dezen,
Die mij kwelt, toekome met kracht
Dat lijden en ellendig wezen,
Dat hij mij te doen was bedacht.
10
Dat hem kolen op den kop vallen,
En ganselijk te gronde gaan;
Sla ze met tempeest over allen,
Zodat ze niet meer op en staan.
11
De kwaadsprekende mens alommen
Zal niet lange blijven in staat;
Op den moedwilligen zal kommen
Zijn eigen aanslag en zijn raad.
12
God zal Zijn getrouwheid verklaren
Hem, die met onrecht is gekweld;
Zij, die de vromen hier bezwaren,
Worden voor Gods oordeel gesteld.
13
De vromen zullen Uwen Name
Die heerlijk is, prijzen o Heer!
D' oprechten zullen eeuwig t' zame
Bij U wonen in alle eer.

Overige
Gereformeerd kerkboekHEER, red mij van de boze mensen
Liedboek 1973Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven
Marnix van St. AldegondeUerlosse my Heer vanden boosen,
Bladmuziek
Van deze psalm zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Al wat ademt, looft de HERE!
psalm 150, berijming GKv