Psalm 134

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
Looft, looft nu aller heren HEER',
Gij zijne knechten, geeft Hem eer,
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt
En voor Zijn dienst in ijver blaakt!
2
Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer:
Looft, looft nu aller heren HEER'!
3
Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!

Datheen

1
Alle gij knechten des Heeren,
Wilt Hem nu samen vereren;
Gij, die in Zijn huis staat en waakt,
Dient Hem en Zijnen Naam grootmaakt.
2
Heft de handen in heiligheid
In Zijn huis op met vlijtigheid,
Om Hem te loven t' allen tijd;
Prijst Hem met hart en mond verblijd.
3
U zal de Heer, Die eeuwig leeft,
Die hemel en aard' gemaakt heeft,
Uit Sion met groot' overvloed
Zegenen met allerlei goed.

Overige
Gereformeerd kerkboekKomt allen, dienaars van de HEER
Liedboek 1973Gij dienaars aan den Heer gewijd
Marnix van St. AldegondeGhy die des Heeren dienaers zijt,
Bladmuziek

categorie:
arrangeur:

Vocale tegenstem, Instrumentale tegenstem
E. Egberts
partituur  midi
voor bes instrument  

categorie:
arrangeur:

1 instrument + begeleiding
R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  

categorie:
arrangeur:

3 instrumenten + begeleiding
R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  

opmerking:

Intrada

categorie:
arrangeur:

4 instrumenten (kwartet)
R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  

Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
psalm 98, berijming 1773