Psalm 126

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
Wanneer de HEER', uit 's vijands macht,
't Gevangen Sion wederbracht,
En dat verlost' uit nood en pijn,
Scheen 't ons een blijde droom te zijn.
Wij lachten, juichten; onze tongen
Verhieven 's HEEREN Naam en zongen.
Toen hieven zelfs de heidnen aan:
"De HEER' heeft hun wat groots gedaan."
2
God heeft bij ons wat groots verricht;
Hij zelf heeft onzen druk verlicht;
Hij heeft door wondren ons bevrijd;
Dies juichen wij, en zijn verblijd.
Breng, HEER', al Uw gevangnen weder;
Zie verder op Uw erfvolk neder;
Verkwik het, als de watervloed,
Die 't zuiderland herleven doet.
3
Die hier bedrukt met tranen zaait,
Zal juichen, als hij vruchten maait;
Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal,
Gaat wenend voort, en zaait het al;
Maar hij zal, zonder ramp te schromen,
Eerlang met blijdschap wederkomen,
En met gejuich, te goeder uur
Zijn schoven dragen in de schuur.

Datheen

1
Als God Sions gevang'nen al
Saam verlost heeft naar Zijn geval,
Zo waren wij verheugd alt'zaam,
Gelijk zij die dromen bekwaam.
Onze mond is gans vol gewezen
Van vreugd en lofzangen geprezen;
Dan sprak 't volk alleszins: Welaan,
God heeft Zijn volk wat groots gedaan.
2
God Die heeft op dit maal voorwaar
Bij ons gedaan een werk zeer klaar,
Daarin dat wij tot dezen tijd
Hartelijk vro zijn en verblijd.
Heer, wil genadelijk afwenden
Onz' gevangenis en ellenden,
Dat wij mogen wezen gelijk
Een schoon wel gewaterd aardrijk.
3
Zij die met tranen en verdriet
Haar goed zaad zaaien, zo men ziet,
Zullen wederkeren met vreugd,
En dat maaien, zijnde verheugd.
Zij zaaien haar goed zaad met wenen,
En zullen haast groot ende klenen
Komen, en brengen met vreugd groot
Haar volle schoven in den schoot.

Overige
Gereformeerd kerkboekToen God ons weer naar Sion bracht
Liedboek 1973Toen God de Heer uit 's vijands macht
Marnix van St. AldegondeDoe Godt uyt s'vyants handt end' macht
Bladmuziek
Van deze psalm zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij
tekst & muziek: Darlene Zschech (Opwekkingsbundel 461)