Psalm 120

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
'k Riep tot den Oorsprong aller dingen,
Tot God, in mijn bekommeringen,
En Hij verhoorde mijn gebeden,
Naar Zijne goedertierenheden.
O, HEER' ! doe mij den strik ontslippen
Der veinzerij en valse lippen;
Behoed mij voor de bitse tong,
Die mij met leugentaal besprong.
2
Wat voordeel zal 't bedrog u baren,
Vermetel rot van lasteraren?
Wat voordeel zal u in dit leven
Uw bitse tong, Uw boosheid geven?
Gij haalt op u, o leugensprekers!
De pijlen enes sterken wrekers,
En een jeneverkolengloed,
Waardoor gij haast verbranden moet.
3
Wee mij, die rust en hulp moet derven,
In Mesech als een vreemdling zwerven,
En steeds in Kedars tenten wonen,
Bij mensen, die mij bitter honen!
Ik heb reeds lang mij opgehouden
Bij hen, die nooit op God betrouwden;
Bij hen, die, tot mijn bitterst wee,
Een afschrik hebben van den vree.
4
Ik zoek den vree steeds aan te kweken;
Maar kan er nauwelijks van spreken,
Of 'k zie mijn reden afgebroken,
En hen tot woed' en krijg ontstoken.

Datheen

1
Als ik met zwaar kruis ben beladen,
Ik roepe tot God vol genade;
Mijn gebed komt tot Zijne oren,
Hij placht mij altijd te verhoren.
Voor de leugenachtige monden
En valse tongen t' alle stonden
Wil mijn ziel, naar Uw goedigheid,
Verlossen, Heer, in eeuwigheid.
2
Wat kan de valse tongen stichten?
Wat kan de leugenaar uitrichten?
Wat zullen zijn listige zinnen
En valse tongen toch gewinnen?
Uw woorden zijn als scherpe pijlen,
Die een sterk man schiet onderwijlen;
Uwe reden zijn vol venijn,
Als gloeiende kolen zij zijn.
3
Wee mij! dat ik vreemd'ling moet wezen
In Mesech, vervloekt en misprezen;
Dat ik in Kedars tenten blijven
Moet, daar ze niet dan boosheid drijven.
Dat ik zo lange ben verlaten
Bij hen, die steeds den vrede haten.
Ik die pais zoeke zonder dwang,
Ben bij hen geweest veel te lang.
4
Ik spreke met hen van den vrede,
Zij verwilligen niet daarmede;
Als naar den pais staat mijn verlangen,
Alsdan zij eerst den krijg aanvangen.

Overige
Gereformeerd kerkboekIk riep tot God in bange dagen.
Liedboek 1973Ik hief mijn stem in vrees en beven
Marnix van St. AldegondeAls ick met ancxten ben bevanghen
Bladmuziek
Van deze psalm zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
(o.a. E&R bundel 168)