Psalm 116

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand

Interessante informatie van elders:

Psalm 116 op levensliederen.net, eigentijdse vertalingen van de psalmen.
1773

1
God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
2
Ik lag gekneld in banden van den dood,
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
Maar riep den HEER' dus aan in al mijn nood:
3
"Och HEER', och wierd mijn ziel door U gered!"
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig.
De HEER' is groot, genadig en rechtvaardig,
En onze God ontfermt zich op 't gebed.
4
D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.
'k Was uitgeteerd maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder:
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan!
5
Gij hebt, o HEER', in 't doodlijkst tijdsgewricht
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen,
Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen,
Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht.
6
Ik heb geloofd, dies spak ik tot Gods eer.
'k Was zeer bedrukt; ik liet in haast mijn lippen,
Door drift vervoerd, deez' harde taal ontglippen:
"Bij mensen is noch trouw, noch waarheid meer."
7
Wat zal ik, met Gods gunsten overlaan,
Dien trouwen HEER' voor Zijn gena vergelden?
'k Zal bij den kelk des heils Zijn Naam vermelden.
En roepen Hem met blijd' erkentnis aan.
8
Nu zal ik voor de weldaan, die 'k genoot,
Aan Hem, naar mijn geloften, eer bewijzen,
Hem onder al Zijn gunstgenoten prijzen.
Hoe kostlijk is in 's HEEREN oog hun dood!
9
Och HEER', ik ben, o ja, ik ben Uw knecht,
Uw dienstmaagds zoon; Gij slaaktet mijne banden.
Dies doe ik U gewillig offeranden
Van lof en dank, U plechtig toegezegd.
10
Ik zal Uw Naam met dankerkentenis,
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.
11
Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten Naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken.
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

Datheen

1
Ik heb den Heer lief, want Hij heeft verhoord
Mijn stem ende bidden in mijn zwaar klagen.
Ik zal Hem bidden in mijn kwade dagen,
Omdat Hij Hem tot mij neigt, naar Zijn Woord.
2
De strikken des doods hadden mij omvaan;
Ik was beladen met angsten der hellen,
Ik was in nood, in zuchten en in kwellen;
Doch ik riep des Heeren Naam alzo aan:
3
O Heer! verlos mijn ziel uit dezen nood.
En ik bevond dat Hij was zeer weldadig,
Zeer vriendelijk en ook zere genadig;
Die wel behoedt d' eenvoudigen zeer bloot.
4
Want als ik ter nederlag onder voet,
Geholpen heeft mij onze God almachtig.
Dies wees tevreden, o mijn ziele klachtig,
Naardien dat de Heer u deez' weldaat doet.
5
Gij hebt, Heer, mijn ziel bevrijd van den dood,
Mijn ogen van tranen, mijn voet voor vallen;
Dies wil ik wandelen mijn dagen allen
Vromelijk voor U, o mijn God zeer groot!
6
Ik gelove, dies spreek ik in 't gemeen;
Toch werd mijn ziel zeer jammerlijk geplaget,
Dies sprak ik met een gemoed gaar versaget:
Alle mensen zijn leugenaars meteen.
7
Hoe zal ik toch God Zijn weldaden al
Vergelden? Ik zal den beker heilzame
Nemen in de hand, en des Heeren Name
Met dankbaarheid ik verkondigen zal.
8
Ik wil mijn beloften in 't openbaar
Betalen in Gods gemeente geprezen.
De dood der heiligen voor God zal wezen
Een ding, dat kostelijk is en dierbaar.
9
Heer! ik ben Uw knecht, ja ik ben Uw knecht,
Ende een zoon van Uwe dienstmaagd kleine.
Mijn banden hebt Gij gebroken alleine;
Dies wil ik U dankofferen oprecht.
10
Dat is: Ik wil Uwen Naam maken kond,
Die heerlijk is ende zeer hoog verheven.
Ik wil den Heere mijn belofte geven,
Midden onder Zijn volk tot dezer stond.
11
In de voorhoven des Heeren zeer rein
Wil ik van harte Hem lofzangen zingen;
Ik wil tot Jeruzalem wel toebringen
Zijnen prijs. Looft Hem met mij in 't gemein.

Overige
Gereformeerd kerkboekGod heb ik lief, want die getrouwe HEER
Liedboek 1973God heb ik lief, want die getrouwe Heer
Marnix van St. AldegondeIck heb God lief, want hy heeft aengehoort,
Bladmuziek

categorie:
arrangeur:

Vocale tegenstem
E. Egberts
partituur  midi
voor bes-instrument  

Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Hij is Heer, geef Hem eer,
heel de aarde, heel de hemel,
want wij leven voor de glorie van uw naam
(Opwekkingsbundel 586)