Psalm 113

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
Gij 's HEEREN knechten, looft den HEER';
Looft Zijnen Naam, verbreidt Zijn eer;
De Naam des HEEREN zij geprezen!
Zijn roem zij door 't heelal verbreid,
Van nu tot in all' eeuwigheid;
Men loov' 't aanbiddlijk Opperwezen.
2
Van waar de zon in 't oosten straalt,
Tot waar z' in 't westen nederdaalt,
Zij 's HEEREN Name lof gegeven.
De HEER' is boven 't heidendom;
Zijn heerlijkheid, bekend alom,
Is boven zon en maan verheven.
3
Wie is gelijk aan onzen HEER',
Aan God, die, tot Zijn eeuwig' eer,
Zijn troon gevest heeft in den hemel?
Die, daar Hij 't wereldrond gebiedt,
Van Zijnen hogen zetel ziet
Op 't laag en nietig aards gewemel?
4
Wie is aan onzen God gelijk,
Die armen opricht uit het slijk;
Nooddruftigen, van elk verstoten,
Goedgunstig opheft uit het stof,
En hen, verrijkt met eer en lof,
Naast prinsen plaatst en wereldgroten?
5
Wie roemt niet 's HEEREN wondre trouw,
Die mildelijk d' onvruchtbre vrouw,
Op hare bee, een blijde moeder
Van liev' en frisse telgen maakt,
En dus voor aller welzijn waakt?
Men loov' den groten Albehoeder!

Datheen

1
Gij, kind'ren die den Heer dient vrij,
Looft ende prijst Zijnen Naam blij;
Laat de hoogheid Gods zijn geprezen.
Laat zeer heerlijk nu zijn verklaard
Des Heeren Naam zeer wijd vermaard,
En eeuwiglijk voort verhoogd wezen.
2
Van der zonnenopgang zeer klaar
Tot den ondergang moet eenpaar
Geloofd wezen Uwe Naam, Heere!
Die over alle volken wreed
Heerset, en zo wijd en zo breed
Als de hemel is, strekt Zijn ere.
3
Wie is onzen Heere gelijk,
Die in Zijn hemels koninkrijk
Zo verheven is met eerwaarde?
En van daar Zijn ogen afslaat,
Ziende hoe 't alleszins toegaat
In den hemel en ook op d' aarde?
4
Hij heft zeer fijn op uit den stof
Den kleinen, tot Zijn eer en lof.
Uit den drek verhoogt Hij den armen;
Dat Hij hem bij de vorsten groot,
Ja bij de vorsten Zijns volks bloot,
Verheffe naar Zijn groot ontfarmen.
5
't Huis des wijfs, 't welk was onvruchtbaar,
Geeft Hij vol kinderen eerbaar
Die in 't huis spelen en op straten;
Zodat d' onvruchtbare veracht,
Kind'ren gewint met grote macht;
Dies zij verblijd wordt bovenmaten.

Overige
Gereformeerd kerkboekPrijst, halleluja, prijst den HEER
Liedboek 1973Prijst, halleluja, prijst den Heer
Marnix van St. AldegondeGhy die des Heeren dienaers zijt,
P.C. HooftGhij, die u voelt getoghen tot
Bladmuziek
Van deze psalm zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen
psalm 103, berijming 1773