Psalm 111

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
Looft, Hallelujah, looft den HEER';
Mijn ganse hart verheft Zijn eer.
Ik zal Zijn Naam en grootheid prijzen;
'k Zal, met d' oprechten onderling,
Vereend, in hun vergadering
En raad, Hem plechtig eer bewijzen.
2
Des HEEREN werken zijn zeer groot;
Wie ooit daarin zijn lust genoot,
Doorzoekt die ijvrig en bestendig;
Zijn doen is enkel majesteit,
Aanbiddelijke heerlijkheid,
En Zijn gerechtigheid onendig.
3
Hij maakte, Hij, die heerlijk is,
Zijn wondren een gedachtenis;
Hij is barmhartig en genadig;
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs;
En Zijnen groten Naam ten prijs,
Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig.
4
Hij heeft de kracht Zijns werks getoond
Aan 't volk, waarbij Hij gunstrijk woont.
Hij gaf, ten hunnen nutt' en voordeel,
Hun d' erve van het heidendom.
Des HEEREN werken zijn alom
En altoos waarheid, recht en oordeel.
5
't Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikbre steunpilaren.
Hij is het, die verlossing zond
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.
6
Zijn Naam is heilig en geducht;
De vijand beeft op Zijn gerucht!
Maar 's HEEREN vrees zal altoos wezen
't Begin der wijsheid: wien Gods hand
Die doet betrachten, heeft verstand.
Zijn Naam blijft eeuwiglijk geprezen.

Datheen

1
Den lof en prijs gans overal
Met harte vrij ik roemen zal
Mijns Heeren en Gods van hier boven.
In Zijn gemeente zeer bekwaam,
Daar de vromen komen te zaam,
Zal ik den Heer danken en loven,
2
Gods werken zijn groot ende goed,
Wie die waarneemt met harten vroed,
Die heeft daarin een groot behagen.
Wat Hij maakt is heerlijk en zoet;
Dies Zijn gerecht'heid zal en moet
Vast blijven ten eeuwigen dagen.
3
God heeft door Zijn daden niet slecht,
Een gedachtenis opgerecht
Zijner goedigheid zeer genadig.
Hij spijst, die Hem vrezen eerbaar,
En Zijn verbond, dat blijft hiernaar
Eeuwiglijk vast ende gestadig.
4
Den Zijnen maakt Hij bekend hier
Zijn daden, en geeft goedertier
Tot erfgoed der heidenen landen.
De waarheid en gerechtigheid,
Welke blijven in eeuwigheid,
Zijn t' zaam de werken Zijner handen.
5
Zijn geboden louter en klaar
Zijn oprecht, ook is Zijn woord waar;
Die vast staan zullen en beklijven.
Hij heeft Zijn volk verlost met kracht,
En een bond te wege gebracht,
't Welk bestendig en vast zal blijven.
6
Heilig en heerlijk is Zijn Naam,
Ook zal Godes vreze bekwaam
't Begin der rechte wijsheid wezen.
Hij is wel kloek ende wel vroed,
Die God vreest en Zijnen wil doet,
Die wordt in eeuwigheid geprezen.

Overige
Gereformeerd kerkboekLooft, halleluja, looft de HEER
Liedboek 1973Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem
Marnix van St. AldegondeVan gantzer herten end' gemoet,
Bladmuziek
Van deze psalm zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
tekst: Huub Oosterhuis
muziek: Tera de Marez Oyens
(o.a. Liedboek 488)