Psalm 110

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
Dus heeft de HEER' tot mijnen Heer' gesproken:
"Zit op den troon ter rechterhand naast Mij,
Tot Ik de macht Uws vijands hebb' verbroken,
En u zijn nek tot ene voetbank zij."
2
Uit Sion zal de HEER' Uw schepter zenden,
Den schepter van Uw oppermogendheid,
En zeggen: "Heers tot 's werelds uiterst' enden,
Zover de macht Uws vijands zich verspreidt."
3
Uw volk zal op Uw heirdag tot het strijden
Gewillig zijn, in heilig krijgssieraad.
U zal de dauw van Uwe jeugd verblijden,
Geboren uit den vroegen dageraad.
4
U heeft de HEER', Wien 't nooit berouwt, gezworen:
"'k Heb U, Mijn volk tot heil, Mijn Naam ten prijs,
In Mijnen raad het priesterambt beschoren,
Dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs."
5
De HEER' zal steeds Uw rechterhand verzellen,
Zijn mogendheid met U ten strijde gaan,
En koningen, die tegen U zich stellen,
Ten dage van Zijn grimmigheid verslaan.
6
Hij zal naar 't recht de woeste heidnen richten,
Met lijken 't veld bezaaien door Zijn hand.
Zijn strijdbre hand zal straks het hoofd doen zwichten,
't Weerbarstig hoofd van een zeer machtig land.
7
Hij zal op weg eens drinken uit de beken,
Daar Hij gevaar, noch strijd, noch moeit' ontziet;
Daarom zal Hij het hoofd naar boven steken,
Met eer bekroond in 't Goddlijk rijksgebied.

Datheen

1
De Heer heeft gesproken tot mijnen Heere:
Zet U nu fijn tot Mijne rechterhand,
Totdat Ik Uw vijanden met onere
Tot enen voetbank maak in 't ganse land.
2
God zal den scepter van Uw koninkrijke
Uit Sion strekken over d' aarde breed;
En Hij zal tot u spreken desgelijke:
Heerset over al Uw vijanden wreed.
3
Vrijwillig zal 't volk geschenk doen met vrede,
Op den dag van Uwe kroninge fijn;
Gelijk de dauw rijkelijk valt beneden,
Zullen U veel kind'ren geboren zijn.
4
God heeft met ernst gezeid ende gezworen
Met enen eed, die vast'lijk zal bestaan.
Gij zijt een eeuwig Priester uitverkoren,
Naar Melchizedeks ordening voortaan.
5
Tot Uwe rechterhand zal God verderven
Al Uwe vijanden met grote kracht;
De boze koningen zal Hij doen sterven,
Ter tijd Zijner gramschap met volle macht.
6
Hij zal Hem ook aan de heidenen wreken,
En 't land vol maken met lichamen dood;
En eindelijk dat hoofd gans in stukken breken,
't Welk nu heerset over veel landen groot.
7
Ja, Hij zal ook op den weg uit de beken
Haast drinken van 't lopende water klaar;
En zal daarna Zijn hoofd heerlijk opsteken,
En hebben de overwinning eenpaar.

Overige
Gereformeerd kerkboekZo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken
Liedboek 1973De Here God heeft tot mijn heer gesproken
Marnix van St. AldegondeDvs heeft de Heer tot mynen Heer ghesproken,
Bladmuziek

categorie:
arrangeur:

Vocale tegenstem
E. Egberts
partituur  midi
voor bes-instrument  

Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Laat heel de wereld nu staan vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat Hem eert.
tekst & muziek: Graham Kendrick (o.a. E&R bundel 393)