Psalm 98

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, Die wondren deed.
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden.
Voor 't heidendom ten toon gespreid.
2
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
3
Doet bij uw harp de psalmen horen;
Uw juichstem geev' den HEERE dank;
Laat klinken, door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank.
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise
Voor Isrels grote Opperheer;
De zee met hare volheid bruise,
De ganse wereld geev' Hem eer.
4
Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupplen voor des HEEREN oog.
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

Datheen

1
Wilt onzen God een nieuw lied zingen,
Want Hij heeft groot wonder gedaan;
Door Zijn hand kan Hij alle dingen
Overwinnen en gans verslaan.
Hij heeft ons 't heil geopenbaret,
Daardoor dat wij al zijn bevrijd,
En Zijn gerechtigheid verklaret
Den volkeren breed ende wijd.
2
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Naar Zijne goedigheid zeer groot,
En aan Zijn waarheid vroeg en spade,
Tot troost Israls in den nood.
't Heil, dat ons God nu wilt toezenden
Is alzins bekend nu ter tijd;
Dies moeten des aardbodems enden
Juichen en zingen zeer verblijd.
3
Looft den Heer met der harpen snaren,
Trompetten en bazuinen klaar;
Dat ze met psalmen nu verklaren
En zingen Zijnen lof eenpaar.
Juichet voor onzen God geprezen,
Die een Koning sterk wezen zal.
Dat de zee ontspringe mits dezen,
En het aardrijk met zijn volk al.
4
Dat de waterstromen zeer krachtig
Verblijd zijn en t' zamen verheugd;
Dat ook alle bergen eendrachtig
Geneugte bewijzen en vreugd.
Want God komt richten hier beneden
De wereld in gerechtigheid,
Ende Hij zal heersen met vreden
Over 't volk in der billigheid.

Overige
Gereformeerd kerkboekZingt nu een nieuw lied voor de HERE
Liedboek 1973Zingt een nieuw lied voor God den Here
Marnix van St. AldegondeSingt God den Heere nieuw' lofsangen,
Bladmuziek

categorie:
arrangeur:

Begeleiding
G. Olsder
Partituur  midi

opmerking:

Dit is een begeleidingspartituur voor speciaal het 4e couplet van psalm 98. Er is een modulatie in het couplet verwerkt bij: 'De zeeën klappen in hun handen'. De ervaring hiermee is dat de gemeente even aarzelt onder het motto 'wat gebeurt hier?' om vervolgens nog uitbundiger te vervolgen.

categorie:
arrangeur:

Koormuziek
G. Olsder
partituur  midi

categorie:
arrangeur:

Koormuziek
R. Sikkema
partituur  midi

opmerking:

Vaak wordt met de kerst Psalm 98 gezongen. Dit is een antifoon voor deze psalm, met de woorden van het ‘Ere zij God’. De vertaling van de NBV is hierbij gebruikt. De antifoon is driestemmig. Hij wordt twee keer gezongen: een keer eenstemmig door de vrouwen en dan driestemmig, waarbij ook de mannen meedoen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Jezus Christus, Heer der heren, heel de aard' zal U vereren;
U, de Koning van 't heelal, die was en is en komen zal
tekst & muziek: Henk J. Hazeleger (Opwekkingsbundel 435)