Psalm 86

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand

Interessante informatie van elders:

Psalm 86 op levensliederen.net, eigentijdse vertalingen van de psalmen.
1773

1
Neig, o HEER', Uw gunstig' oren,
Om mij in mijn angst te horen.
'k Ben ellendig, diep in nood,
Gans van heul en hulp ontbloot;
Hoed mijn ziel, Gij zijt almachtig,
En ik ben Uw gunst deelachtig.
O mijn God, die mij aanschouwt,
Red Uw knecht, die U vertrouwt.
2
Wie toch is, als Gij, weldadig?
Wees mij dan, o HEER', genadig;
Want mijn roepen en geklag
Klimt tot U den gansen dag.
Wil de ziel Uws knechts verblijden;
Ondersteun hem in zijn lijden;
Want ik hef mijn hart en oog,
Trouwe God, tot U omhoog.
3
HEER', door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in 't schuldvergeven.
Wie U aanroept in den nood,
Vindt Uw gunst oneindig groot.
HEER', neem mijn gebed ter oren;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk naar Uw goedgunstigheen,
Op de stem van mijn gebeen.
4
'k Ben gewoon, in bange dagen,
Mijn benauwdheid U te klagen;
Gij toch, Die d' ellenden ziet,
Hoort mij, en verstoot mij niet.
HEER', wat goon de heidnen roemen,
Niemand is bij U te noemen;
Daden, als Uw grote daan,
Treft men nergens elders aan.
5
Al de heidnen door Uw handen
Voortgebracht in alle landen,
Zullen tot U komen, HEER',
Bukken voor Uw aanschijn neer,
En Uw Naam ter ere leven.
Gij zijt groot en hoog verheven;
Gij doet duizend wonderheen:
Gij zijt God, ja Gij alleen.
6
Leer mij naar Uw wil te handlen,
'k Zal dan in Uw waarheid wandlen;
Neig mijn hart, en voeg het saam,
Tot de vrees van Uwen Naam.
HEER', mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw Naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.
7
Want Uw goedheid, hoogst gerezen,
Hebt Gij dikwijls mij bewezen,
En mijn ziel, hoezeer verdrukt,
Uit het diepst van 't graf gerukt.
O mijn God, de trotsaards spannen
Boos te zamen met tirannen,
Tot mijn dood en zielsverdriet.
Zij ontzien Uw hoogheid niet.
8
Maar Gij, HEER, Gij zijt lankmoedig,
Zeer barmhartig, overvloedig
In gena, die ons behoedt,
Groot van waarheid, eindloos goed.
Wend U tot mijn ziel genadig;
Sterk Uw knecht, en geef weldadig
Ondersteuning aan den zoon
Uwer dienstmaagd, van den troon.
9
Doe een teken mij ten goede,
Dat mijn haters in hun woede
Mogen zien, hoe, tot hun spijt,
Gij mij troost, en mij bevrijdt.

Datheen

1
O Heer, open mij Uw oren,
Wil mij goediglijk verhoren;
Want ik vermag gans niet meer,
Benauwd zijnde nu zo zeer;
Wil toch mijn leven bevrijden,
Ik wil weldoen met verblijden;
Bewaar toch Uwen knecht vroed,
Die U vertrouwt, o Heer goed!
2
Wil mij, Heer, genadig wezen,
Naar Uwe goedheid geprezen,
Die U bidde met ootmoed,
En daag'lijks valle te voet,
Verheug nu Uwen knecht klachtig,
Die U Heer, aanroept aandachtig;
Want ik heffe 't hart allein
Tot U in den nood niet klein.
3
Gij zijt, Heer, vriend'lijk en goedig,
Barmhartig en zeer lankmoedig,
Dengenen die tot U gaan
En in den nood roepen aan.
Verhoor mij, Heer uitverkoren!
Laat mijn stem U komen voren;
Versta mijn klachten zeer zwaar,
Want 't is meer dan tijd voorwaar.
4
Als ik ben in nood en kwaden,
Tot U schrei ik zeer beladen;
Omdat Gij verhoort altijd
Mijn stem en maakt mij verblijd.
Bij U, o Heer des aardrijken,
Is geen God te vergelijken,
Daar is ook niemand zo koen,
Die Uw werken kan nadoen.
5
Alle volken, die Gij krachtig
Hebt geschapen, Heer almachtig!
Zullen vereren te zaam
En groot maken Uwen Naam.
Gij zijt groot, niet om versterken
En doet wonderlijke werken;
Gij hebt den naam breed en wijd,
Dat Gij alleen een God zijt.
6
Uw wegen wil mij toch leren,
Dat ik recht ga t' Uwer ere;
Opdat Gij van mij ook meest
Ten rechten moogt zijn gevreesd.
Ik wil U, Heer hoog verheven,
Altijd prijs en ere geven;
Ik wil Uwen Naam zeer klaar
Groot maken in 't openbaar.
7
Gij hebt, uit louter genaden,
Mij bewezen veel weldaden,
En mij verlost uit den nood
Der helle en van den dood.
Heer! de wreed' onder hen allen
Met kracht mij gans overvallen,
Naar mijn leven zij al staan
Zonder U te merken aan.
8
Maar Gij zijt goed en genadig,
Barmhartig ende weldadig,
Lankmoedig tot toornigheid,
Bestendig in der waarheid.
Wil mij goedigljk aanschouwen,
Sterk mij ook in dit benauwen,
Help mij en maak onversaagd
Den knecht van Uwe dienstmaagd.
9
Wil mij toch een teken geven,
Opdat mijn vijanden beven,
Als zij zien zullen, Heer mild,
Dat Gij mij steeds bijstaan wilt.

Overige
Gereformeerd kerkboekHoor mij, HEER, wil antwoord zenden
Liedboek 1973Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden
Marnix van St. AldegondeO Heer, neyghe my dijn ooren,
Bladmuziek
Van deze psalm zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon
tekst: J. van Ingen Schenau, muziek: B. Britten (o.a. Opwekkingsbundel 44)