Psalm 53

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand

Interessante informatie van elders:

Psalm 53 op levensliederen.net, eigentijdse vertalingen van de psalmen.
1773

1
De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed:
"Daar is geen God." Zij doven 't licht der rede,
En maken zich door gruwelijke zeden
Afschuwelijk; daar is geen mens, die goed
Op aarde doet.
2
God, die het recht met kracht verdedigt, sloeg
Van 's hemels troon Zijn ogen naar beneden,
Op Adams kroost' doorzocht hun hart en zeden.
Hij zag of zich geen mens verstandig droeg,
En naar Hem vroeg.
3
Hij zocht alom, maar ach; Hij vond er geen;
Want alle vlees is trouwloos afgeweken;
Het land is vol van stinkende gebreken.
Geen sterveling wil 't pad der deugd betreen,
Ja, zelfs niet een.
4
Heeft dan dit volk, dat groeit in euveldaan,
Geen kennis ? Neen, thans durven die ontzinden
Met gulzigheid Mijn volk als brood verslinden;
Zij roepen op hun godvergeten paan,
Zelfs God niet aan.
5
Op 't onverwachts zijn zij in angst gebracht,
Want God heeft uw belegeraars doen vluchten,
Hun beendren zelfs verstrooid, die u deen zuchten,
Hebt gij beschaamd; want God verwerpt, veracht
Dit boos geslacht.
6
Och daalde 't heil uit Sion spoedig neer
Voor Israel! Als God Zijn volk uit lijden
En banden redt, zal Jakob zich verblijden,
En Israel, al juichend, geven d' eer
Aan zijnen HEER'.

Datheen

1
De dwaas die spreekt in zijn harte zeer kwaad:
Daar is geen God; en hij verwoest mits dezen
Zijn leven gans door zijn gruwelijk wezen;
Daar is niet n, die met woord ofte daad
Wat goeds begaat.
2
God des hemels de wereld overziet,
Ende bemerkt de mensen hier te lande;
Of daar gn is, die met goeden verstande,
Om Gods goedheid te zoeken hem bevliet;
't Welk niet geschiedt.
3
Alles gemerkt, Hij vindt dat z' in 't gemeen
Al afwijken en gaan op boze wegen;
Grouw'lijk zijn zij, ja tot kwaad gans genegen;
Die wat goeds werkt en is onder hen geen,
Ja niet tot n.
4
Zijn dan de bozen zo dwaas al te zaam,
Dat ze niet dan kwaad doen zonder afkeren!
Die mijn arm volk als dat brood gans verteren,
En altijd om t' aanroepen 's Heeren Naam
Zijn onbekwaam.
5
Zonder reden zijn ze bevreesd gaar zeer.
Want God die breekt aller vijanden benen,
Dewijl dat Hij die al veracht met enen;
Gij zult hen nog aandoen o Sion teer!
Schand' en oneer.
6
Och dat de hulp over Isral, Heer!
Kwam uit Sion, en dat God uit 't verlangen
Wilde verlossen Zijn arm volk gevangen!
Isral en Jakob zouden in eer
Verblijd zijn zeer.

Overige
Gereformeerd kerkboekDe dwaas zegt bij zichzelf in overmoed
Liedboek 1973De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'
Marnix van St. AldegondeDe dwaese spreeck't in zijn god'loos ghemoet
Bladmuziek
Van deze psalm zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde
(o.a. Evangelische liedbundel 23)