Psalm 47

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
Juicht, o volken, juicht,
Handklapt, en betuigt
Onzen God uw vreugd.
Weest te zaam verheugd;
Zingt des Hoogsten eer;
Buigt u voor Hem neer.
Alles ducht Zijn kracht;
Alles vreest Zijn macht;
Zijne majasteit,
Maakt haar heerlijkheid,
Over 't rond der aard',
Wijd en zijd vermaard.
2
Naar Gods wijs bestel,
Op Gods hoog bevel,
Slaan wij, door Zijn hand,
Volken aan den band.
Die, door ons verneerd,
Door ons overheerd,
Strekken tot een blijk,
Hoe Hij, liefderijk,
Aan Zijn woord gedenkt;
D' erfenis ons schenkt,
Jakobs heerlijkheid,
Aan hem toegezeid.
3
God vaart, voor het oog,
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaan,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof,
Met een zuivren galm,
Met een blijden psalm.
Hij, de Vorst der aard',
Is die hulde waard.
4
Zingt des Hoogsten eer'
Opdat ieder leer',
Hoe Hij heerst alom
Over 't heidendom.
Hoe Hij van Zijn troon
Geeft Zijn rijksgeboon,
Daar het al voor bukt,
Eedlen, gans verrukt,
Nu hun 't Goddlijk licht
Straalt in 't aangezicht,
Delen in ons lot,
Eren Abrams God.
5
D' eersten van den staat,
Die den onderzaat,
Naar Gods wijze wet,
Zijn ten schild gezet,
Eren 's Hoogsten macht;
God munt uit in kracht.

Datheen

1
Alle volk gemein
Sla de handen rein
Met vreugde te zaam
En met zang bekwaam;
Prijs Gods Name goed,
Met hart en gemoed,
Want Hij is de Heer,
Dien wij vrezen zeer;
Een Koning is Hij,
Die alzins toont vrij
Zijn zeer sterke kracht
En Zijn grote macht.
2
De volken gesteld
Onder ons geweld
Zullen wij haast zien,
Die voor ons haar knin
Buigen met ootmoed,
Vallend' ons te voet.
Hij is 't, die Jakob
Tot Zijn volk neemt op,
En tot Zijn erfdeel
Ons verkiest geheel;
Want Hij als Zijn kind
Ons hart'lijk bemint.
3
Onz' God zeer vermaard
Met vreugd' hoog opvaart,
In een blij geschal
Der bazuinen al,
Die men lief'lijk hoort
Met een zoet akkoord.
Zingt nu openbaar;
Gods onz' Konings klaar
Goedheid wel bekend;
Want tot aan elk end
Strekt hem (zo elk ziet)
Zijn macht en gebied.
4
Zingt gij, die kloek zijt;
Want Hem zijn altijd
De volken voortaan
Gans'lijk onderdaan.
Hij zit, versierd schoon,
Hoog op Zijnen troon.
De prinsen van naam
Zijn Hem gehoorzaam,
En zijn daarom hier,
Dat zij werden schier
't Volk Gods minst en meest,
Dien Abraham vreest.
5
Onze God vol eer
Is een krachtig Heer',
Boven hen gesteld,
Die hebben 't geweld;
En steeds onbezwaard,
't Aardrijk Hij bewaart.

Overige
Gereformeerd kerkboekJuicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt
Liedboek 1973Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd
Marnix van St. AldegondeUolcken allerhandt,
Bladmuziek
Van deze psalm zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
tekst: Huub Oosterhuis
muziek: Tera de Marez Oyens
(o.a. Liedboek 488)