Psalm 41

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand

Interessante informatie van elders:

Psalm 41 op levensliederen.net, eigentijdse vertalingen van de psalmen.
1773

1
Welzalig hij, die zich verstandig draagt
Bij een ellendig mens.
De HEER' zal hem, wanneer hij treurt en klaagt,
Bevrijden naar zijn wens;
Behoeden en doen leven hier op aard',
In vree en zaligheid,
Nooit van zijn God verlaten, maar bewaard
Voor 's vijands boos beleid.
2
De HEER' zal hem, op 't ziekbed neergestort,
Versterken door Zijn kracht;
Gij maakt, dat zelfs zijn ganse leger wordt,
Veranderd door Uw macht.
Ik heb tot God geroepen om gena;
'k Zei in mijn angst en leed:
"Genees mij, HEER', die bij U schuldig sta,
En tegen U misdeed."
3
In plaats van troost, vervolgt mij 's vijands blaam.
Zij zeggen tot elkaar:
"Waar blijft zijn dood, wanneer vergaat zijn naam?"
Komt iemand van die schaar,
Om mij te zien, dan spreekt hij vals, en smeedt
Mij kwaad, zoveel hij kan;
Als hij terug van mij naar buiten treedt,
Spreekt hij er andren van.
4
Zij momplen saam, vervuld met bittren haat;
Van raadslaan nimmer moe,
Bedenken zij een goddeloos verraad.
Men zegt: "Gods geselroe
Treft hem gewis, een schenddaad kleeft hem aan;
Hij ligt voor eeuwig neer;
Nu zult gij hem niet weder op zien staan,
Hersteld gelijk weleer."
5
Zelfs hij, op wien ik heb vertrouwd,
Mijn vree en disgenoot,
Verhief zijn hiel, en sloeg mij fier en stout,
Terwijl hij at mijn brood.
Maar Gij, o HEER', schiet tot mijn hulpe toe;
Bewijs gena, en red,
En richt mij op; dat ik vergelding doe,
En d' ontrouw palen zett'.
6
Ik ken Uw gunst, ik ken Uw trouw hieraan,
Dat zich mijn vijand niet
Beroemen zal, noch ik te gronde gaan;
Wijl Gij mij bijstand biedt,
Mij onderhoudt in mijn oprechtigheid,
En, voor Uw aangezicht,
Met teedre zorg en trouwe hulp geleidt
Naar 't eeuwig zalig licht.
7
Looft Isrels God; roept, door all' eeuwigheen,
Des HEEREN grootheid uit;
Dat elk met mij zijn lofzang en gebeen,
Met Amen, Amen sluit'.

Datheen

1
Wel hem, die recht oordeelt van dat kruis groot
Des armen in den nood;
God zal die lieflijk vertroosten voorwaar
In al zijn lijden zwaar
En hem laten zijn wel fraai en gezond,
Ja bloeien t' allen stond;
Hij zal hem naar den wil der bozen niet
Verlaten in 't verdriet.
2
Als 't schijnt, dat hij op 't bed in 't kruis verstikt,
Van God werd hij verkwikt.
Hij zal verkeren alle zijn krankheid
In een gezondigheid.
In mijn lijden sprak ik, Heer, tot U vrij,
Ontferm U over mij,
Genees mijn ziel, o God, ik heb misdaan
En mij groot'lijks ontgaan.
3
Mijn vijanden wensen mij plagen boos
In haar harten zeer loos.
Zij spreken: Zal hij sterven nimmermeer,
Ja vergaan met oneer?
Mij troostende maakten zij groot gerel,
En verbergden zeer wel
Haar listen, maar gaande van mij met pracht,
Zij hebben mij veracht.
4
Die mij haten, houden over mij raad
En morren t' zaam zeer kwaad;
Een ieder woude dat ik waar' versmacht
En gans tot niet gebracht.
Zij spreken: Hij leidt in zulk enen staat
Om zijn grote misdaad;
Hij is zo mat, dat hij niet kan opstaan,
Noch dit lijden ontgaan.
5
Ja zelfs mijn naaste vriend, dien ik ook weet,
Die wist al mijn secreet,
Mijn vriend, die met mij at mijn brood zeer goed,
Heft tegen mij den voet,
Maar heb toch meed'lijden met mij, o Heer!
Die nu benauwd ben zeer;
Help mij, zo wordt hun vergolden zeer koen
't Kwaad, dat ze mij aandoen.
6
Maar ik merkte door dit lijden niet klein,
Tot mij Uw liefde rein.
Want mijn vijanden hebben gans'lijk niet
Om spotten, zo men ziet.
Gij onderhoudt mij door Uw goedigheid,
In mijne vromigheid;
En zult mij ook in toekomende tijd
Eeuwig maken verblijd.
7
Geprezen zij de God van IsraČl
Met eeuwig lof en spel.
In eeuwigheid worde gezongen, Heer,
Uwen prijs en Uw eer.

Overige
Gereformeerd kerkboekHeil hem die den geringe helpt in nood
Liedboek 1973Heil hem die den geringe helpt in nood
Marnix van St. AldegondeWelsalich is die een wijs vonniss' gheeft
Bladmuziek
Van deze psalm zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Kom en laat ons prijzen en juichen voor zijn grootheid,
want Hij, de grote Koning, heeft de wereld in zijn hand.
Tekst & muziek: Peter van Essen (Opwekkingsbundel 604)