Psalm 20

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
Dat op uw klacht de hemel scheure;
Dat zich de HEER' ontdekk'!
De God van vader Jakob beure
U in een hoog vertrek.
Hij doe in gunstrijk welbehagen,
Uit Sions tempelzalen,
Om u te helpen en te schragen,
Zijn zegen nederdalen.
2
Hij will' uw offerspijz' gedenken;
De hemelvlam verteer',
Wat g' op het brandaltaar zult schenken,
Tot 's Allerhoogsten eer.
Hij geev' u, naar uw wens, t' ontvangen,
Geluk in al uw daden,
Zijn gunst bestier' naar uw verlangen
Al wat gij moogt beraden.
3
Dan zal 't gejuich ten hemel dringen,
Dan zullen wij Gods eer,
Bij opgestoken vaandels, zingen.
Uw wens vervull' de HEER',
'k Weet nu, dat Gods gezalfden Koning
Geen heilgoed zal ontbreken,
Want God zal, uit Zijn hemelwoning
Hem sterken op zijn smeken.
4
Op wagens, paarden, en op helden,
Zij onze vijand stout;
Wij zullen d' eer en grootheid melden
Van God, die ons behoudt!
Zij zijn gekromd, ter neer gestoten,
Van moed beroofd en krachten;
Maar wij, wij hebben 't heil genoten,
Waarop ons God deed wachten.
5
Behoud, o HEER', wil bijstand zenden,
Verlos, bewaar, verschoon.
Die Koning hoor', als w' in ellenden
Aanbidden voor Zijn troon.

Datheen

1
God verhoor' uw gebed dat gij doet,
In uwen zwaren nood.
God Jakobs neem' u in Zijn behoed,
In den tegenspoed groot;
Uit den hemel zie Hij uw lijden,
En help' u ook zeer krachtig;
Van Sion den berg t' alle tijden,
Sterk' u Zijn hand zeer machtig.
2
Uwes dienst en der off'randen schoon
Gedenke de Heer mijn,
Dat uw off'randen voor Zijnen troon
Haast asse mogen zijn.
Hij maakt voorspoedig uwe dingen,
Naar uw begeerte reine;
Hij wil uw voornemen volbringen
Groot en klein in 't gemeine.
3
God doet dat gij Hem bidt goedertier;
Opdat wij onbezwaard
Eenmaal oprichten onze banier,
In Gods naam wijd vermaard;
En zeggen: God uit Zijn woonst' heilig
Wil Zijnen koning krachtig
Verhoren, en helpen goedwillig
Met Zijne hand almachtig.
4
Onz' vijanden staan zeer vast gebouwd
Op wagen en op peerd;
Maar op Gods kracht hebben wij vertrouwd,
In 't lijden dat ons deert.
Ook is haar grote macht gekommen
Tot niet; zij is verloren;
Maar onz' kracht is hoger geklommen,
Dan zij ooit was te voren.
5
Wil toch beschermen, Heer, van nu voort
Den koning en bijstaan;
Laat toch ons gebed wezen verhoord,
Als wij U roepen aan.

Overige
Gereformeerd kerkboekMoge de HEER u antwoord geven
Liedboek 1973Moge de Heer u antwoord geven
Marnix van St. AldegondeDe Heer hoor' dijn ghebeden clachtich
Bladmuziek
Van deze psalm zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
tekst: Huub Oosterhuis
muziek: Tera de Marez Oyens
(o.a. Liedboek 488)