Go tell it on the mountains


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble
A. Kastelein
keyboard  midi
3e stem in bes  
2e stem in es  
2e stem in c  
2e stem in bes  
1e stem in es  
1e stem in c  
1e stem in bes  
bas gitaar  
akoestische gitaar  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën
tekst & muziek: Michiel Spijker (o.a. Opwekkingsbundel 54)